Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Postdoktor innen aldringsforskning

Forskning og utvikling

Vi har ledig en 3-årig stilling som postdoktor (kode 1352, åremål) med tiltredelse etter avtale ved Avdeling for fysisk helse og aldring, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo. Område for psykisk og fysisk helse er ett av fem hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av ulike fagmiljøer med ekspertise på forskning knyttet til psykisk helse, fysisk helse og rus med fokus på forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Avdeling for fysisk helse og aldring forsker på tilstander som osteoporose, brudd, hørsel og smerte, og undersøker hvordan forhold gjennom livsløpet påvirker aldringsprosessene. Avdelingen ivaretar instituttets nasjonale ansvar for overvåking av befolkningens kosthold.

Postdoktoren vil bidra i prosjektet «Changing lives - changing brains» (kortnavn REFAWOR som er finansiert av National Institutes of Health, USA) hvor vi studerer konsekvenser av yrkeshistorikk og familieforhold gjennom livsløpet på kognisjon og demens i eldre år. Postdoktoren skal også bidra i prosjektet «Inequalities in ageing well and the significance of transitions in later life – TRILL» (NFR-finansiert). Begge prosjektene ledes av seniorforsker Bjørn Heine Strand.
 
Stillingen krever solid epidemiologisk erfaring inkludert analyse av store koblede datasett. Ønsket oppstart er så snart som mulig. Postdoktoren vil bidra med analyse av data, skriving og publisering av vitenskapelige artikler. Spesifikt vil postdoktoren bidra på analyser og forskning på tematikken sosioøkonomiske forskjeller (yrkeshistorikk, yrkesbelastning, utdanning og inntektshistorikk) i demensrisiko. I tillegg vil kjønnsforskjeller og interaksjon mellom sosioøkonomi og kjønn være et viktig forskningstema. Postdoktoren vil jobbe tett med forskerne i prosjektgruppene allerede fra starten.  REFAWOR og TRILL er viktig deler av utviklingsplanen for aldringsfeltet på FHI, og postdoktoren vil være sentral i denne utviklingsplanen. Store koblinger mellom populasjonsbaserte undersøkelser og registre gir oss unike muligheter til å studere aldring og helse gjennom hele livsløpet. Vi har sterk metode- og epidemiologikompetanse på avdelingen. Innen aldringsforskning, og hjernehelse er det et stort potensial for å utvikle nye forskningssøknader til nasjonale og internasjonale finansieringskilder, og også her vil postdoktoren bidra.  

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å styrke aldringsforskningen på FHI
 • Analyse av store koblede registerdata
 • Utarbeide og publisere vitenskapelige artikler
 • Bidra til søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Formidling av resultater gjennom publisering i populærvitenskapelige kanaler
 • Representere Folkehelseinstituttet nasjonalt og internasjonalt på relevante møter og konferanser
 • Bidra til å videreutvikle vitenskapelig samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til avdelingens øvrige oppgaver
 • Samarbeide med forskere ved Folkehelseinstituttet og andre miljøer i Norge og utlandet

Kvalifikasjoner:

Det kreves:

 • Solid epidemiologisk erfaring
 • Utdanning på doktorgradsnivå innen medisin, helsefag, økonomi, statistikk, psykologi, demografi eller samfunnsvitenskap
 • Solid og relevant vitenskapelig produksjon. Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år vektlegges
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk, samt god kunnskap i norsk eller annet skandinavisk språk (de som ikke behersker norsk forventes å lære norsk innen kort tid)

 

I tillegg er det ønskelig med erfaring innen flere av disse områdene:

 • Det er ønskelig at kandidaten har erfaring med analyse av store koblede datasett
 • Klinisk erfaring innen aldring kan være en fordel
 • Erfaring med søknader om forsknings- og innovasjonsmidler er ønskelig
 • Erfaring med anvendelse av kvantitativ forskningsmetodikk, analyse av komplekse datasett og bruk av statistikkprogramvare, fortrinnsvis Stata og R
 • Forståelse for livsløpsanalyse, teknikker for å analysere og kjennskap til både survey- og registerdata-analyser vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter en kandidat som arbeider selvstendig, har gjennomføringsevne og er innstilt på samarbeid på tvers av fag
 • Initiativrik og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge nettverk mellom fagområder, være kreativ og nyskapende
 • God formidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges vekt 

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og produktivt tverrfaglig miljø
 • Åremålsstilling, 3 år, med tiltredelse etter avtale som postdoktor (kode 1352), med lønn etter avtale i henhold til Statens regulativ.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid