Postdoktor(er) til prosjekt om utilsiktede effekter av finansieringsordningen i allmennpraksis

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten har ledig 1-2 postdoktorer i treårig stilling. Stillingen(e) er på prosjektet "Stykkprisfinansiering i primærhelsetjenesten: Konsekvenser for pasienter og samfunn". Prosjektet vil anvende registerdata fra ulike norske registre til å studere effekter og utilsiktede bivirkninger av refusjonsordningen som finansierer lønnen til norske fastleger. Som postdoktor vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt forskerteam, bestående av forskere med bakgrunn innen medisin, psykologi, statistikk, samfunnsøkonomi med mer. 

Bakgrunn for prosjektet er at nærmere 9 av 10 norske fastleger er selvstendig næringsdrivende og avlønnes hovedsakelig ved stykkprisfinansiering. Dagens finansieringsmodell gir incentiver til å ha et høyt antall konsultasjoner per tid og gjennomføre mange prosedyrer. Det kan være stor variasjon i hvilken grad fastleger innretter sin medisinske praksis etter de gjeldende økonomiske incentivene, og i hvilken grad dette foregår er et ubesvart empirisk spørsmål.  Prosjektet vil derfor undersøke hvordan fastleger responderer på incentivene som finnes i dagens finansieringsmodell, og hvilke konsekvenser dette har for pasientene og samfunnet. Incentivene i finansieringsmodellen bør innrettes slik at de bidrar til samfunnets mål om å redusere unødvendig forskrivning av antibiotika og avhengighetsskapende medisiner, begrense unødvendige henvisninger og for å redusere uhensiktsmessig sykefravær. Kunnskap om dette er viktig i det politiske arbeidet med videreutvikling av helsetjenesten, og dette er derfor formålet med prosjektet. 

I klynge for forskning og analyse av helsetjenesten er målet å styrke kunnskapsgrunnlaget for beslutninger på alle nivåer i de norske helsetjenestene. Vi arbeider med kvalitetsmåling basert på registerdata, målinger av brukeropplevd kvalitet, internasjonale sammenlignende helsesystemanalyser, helsetjenesteforskning, forskning og formidling innen feltet migrasjonshelse, og kvalitetsutvikling gjennom satsningen Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Klyngen har under covid-19 epidemien påtatt seg prosjektledelse for Beredt C19 og analyseoppgaver knyttet til dette beredskapsregistegisteret.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området er organisert i tre klynger; forskning og analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak og global helse. Området bidrar med egen forskning, metodeutvikling, oppsummering av annen forskning, analyser og vurderinger. Målgruppene er beslutningstakere og andre aktører i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter. Blant våre oppdragsgivere er Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, helseforetak, Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og Verdens helseorganisasjon (WHO).


Arbeidsoppgaver:

Postdoktoren(e) vil være sentral(e) medarbeidere i prosjektgruppen, som for øvrig består forskere med tverrfaglig bakgrunn. Det er betydelig faglig kompetanse i prosjektgruppen og prosjektets problemstillinger og tema er allerede relativt klart formulert. Aktuell søker forventes derfor i liten grad å utvikle nye problemstillinger. 

 • Bearbeide og analysere registerdata for prosjektets problemstillinger, både for artikler hvor kandidaten er førsteforfatter og for artikler hvor kandidaten er medforfatter 
 • Utarbeide og publisere vitenskapelige artikler som førsteforfatter og medforfatter, primært i medisinske tidsskrift
 • Delta aktivt i faglige diskusjoner med prosjektgruppen
 • Forskningsadministrative oppgaver i prosjektet

Kvalifikasjoner:

Søkerens vitenskapelige produksjon vil bli vurdert, og innsendte artikler som enda ikke er publisert, kan tas med i vurderingen.

 • Utdanning innen medisin, psykologi, andre helsefag, økonomi eller samfunnsfag.  
 • PhD innen relevant fagområde. Søkere som holder på med sin PhD blir også vurdert, men må ha levert sin avhandling før man kan tiltre stillingen.
 • Erfaring med anvendte statistiske metoder og håndtering av komplekse registerdata
 • Erfaring med programvare som STATA, R eller tilsvarende
 • Kompetanse og erfaring med personvernregler/helseforskningsreglement vil tillegges vekt 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og/eller engelsk
 • Erfaring med helsetjenesteforskning, og særlig analyser av økonomiske incentiver vil tillegges vekt  
 • Kunnskap om den norske helsetjenesten vil tillegges vekt

Personlige egenskaper:

Kandidaten må ha evne til både å arbeide selvstendig og i tett samarbeid med prosjektleder og prosjektgruppen.
I tillegg:

 • Resultatorientert
 • Høy arbeidskapasitet 
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Evne til å relatere resultater til den offentlige samfunnsdebatten

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med et godt sosialt miljø, med trivelige og samfunnsengasjerte medarbeidere
 • Stilling som postdoktor med lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner og innenfor statens lønnsregulativ
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden