Postdoktor

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Ved Avdeling for barns helse og utvikling har vi ledig en 3-årig stilling som postdoktor i et prosjekt som støttes av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal undersøke sosiale forskjeller i eksponering for miljøgifter under svangerskapet og hvordan dette påvirker hjerneutvikling hos barnet.  

 Avdeling for barns helse og utvikling driver forskning og helseanalyse om psykisk helse og livskvalitet gjennom barndom og oppvekst, om forholdet mellom psykisk og fysisk helse, og om forskningsbaserte tiltak for å fremme psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Vi har flere prosjekter om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns helse og utvikling. 

Avdelingen er plassert i Område for psykisk og fysisk helse, som er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av ulike fagmiljøer med ekspertise på forskning knyttet til psykisk helse, fysisk helse og rus med søkelys på forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. 

Arbeidet til postdoktor er knyttet til prosjektet «Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet» (NeuroTox). Folkehelseinstituttet, gjennom blant annet NeuroTox, samarbeider med Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). CHAIN er finansiert av Forskningsrådets program for bedre helse og livskvalitet. I NeuroTox CHAIN skal det undersøkes om sosial status bidrar til å forklare nivåer av miljøgifter i mors blod under svangerskapet, samt om sosial status påvirker sammenheng mellom miljøgifter i mors liv og hjerneutvikling i fosterstadiet. Prosjektet bruker data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og allerede innhentede data i NeuroTox, samt kobling til sentrale helseregistre og SSB-data.  

Forskningsgruppen består av forskere med ulik fagbakgrunn, blant annet innen toksikologi, epidemiologi, psykologi, medisin og samfunnsøkonomi.  Prosjektgruppen ved FHI og NTNU samarbeider med andre forskningsgrupper, blant annet i USA, Kina, Storbritannia og Scotland i tillegg til UNICEF, WHO og Global Burden of Disease prosjektet. Postdoktoren skal samarbeide med forskere både i egen avdeling og i andre avdelinger ved FHI, samt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnerne.  

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette og kvalitetssikre forskningsdata
 • Utføre analyser av forskningsdata i samsvar med prosjektet
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler i høyt rangerte tidsskrift
 • Bidra til rapportering til Forskningsrådet og samarbeidspartnere
 • Formidle resultater både faglig (møter/konferanser/seminarer) og populærvitenskapelig
 • Delta aktivt i prosjektgruppen og i avdelingen
 • Bidra til å videreutvikle vitenskapelig samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Formidle kunnskap fra prosjektet til myndigheter, brukergrupper og offentligheten
 • Enkelte administrative arbeidsoppgaver kan være aktuelle i forbindelse med gjennomføring av prosjektet (f.eks. kontakt med samarbeidspartnere, kobling av registerdata og datautleveringer
 • Reising i forbindelser med møter og konferanser vil være aktuelt 

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen psykologi, biologi (toksikologi), medisin, folkehelse, global helse, epidemiologi, sosiologi eller samfunnsøkonomi eller annet relevant fag
 • Kandidater som har innlevert sitt doktorgradsarbeid til bedømmelse før søknadsfristen utløper kan også søke, men eventuell tilsetting kan da først skje etter godkjent disputas 
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk er en forutsetning. Muntlig og skriftlig kompetanse i skandinaviske språk er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring med bruk av kvantitativ forskningsmetodikk, analyse av komplekse datasett og bruk av statistikkprogramvare vil tillegges stor betydning
 • Erfaring med bruk av statistikk-programmer som R eller STATA er en fordel
 • Tematisk relevant forskningserfaring og praktisk erfaring er en fordel 

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og gode samarbeidsevner 
 • Strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk, langsiktig og målrettet
 • Resultatorientert og høy gjennomføringsevne   
 • God formidlingsevne - både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig og karrieremessig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og produktivt tverrfaglig miljø
 • Stilling som postdoktor avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i hht. Statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger og gunstig boliglån i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden