Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Pedagog i visuelle kunstfag - Kvam kulturskule

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer etter deg som viser kjærleik til kunsten og faget, og vil utforska i lag med elevane våre!

 • Kvam kulturskule har om lag 350 elevar og 27 lærarar og underviser i alle skulekrinsane i heradet.
 • Me tek utgangspunkt i det som bur i kvar enkelt elev og skapar trygge rammer.
 • Kvam kulturskule ynskjer å vera eit kulturelt kraftsenter med eleven i sentrum.
 • Me ynskjer ein fagleg og pedagogisk dyktig lærar som er interessert i å driva vidare kulturarven og handverket, samt vera open og nyskapande. Me ynskjer at elevane våre skal få læra, oppleva, skapa og formidla kunst og kultur gjennom eigen aktivitet og i fellesskap med andre.

Kulturskulen har også ansvaret for DKS (Den kulturelle skulesekken) og UKM. Sjå her for meir informasjon om oss: https://www.kvam.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/kvam-kulturskule/


Arbeidsoppgåver

 • Undervisa i visuelle kunstfag, primært for barn og ungdom i ulike bygder i kommunen.
 • Arbeid med elevgrupper

Kvalifikasjonar

 • Kunstfagleg utdanning på høgskule-/universitetsnivå innan skapande kunstfag.
 • Søkjarar som ikkje tilfredstiller desse krava, kan tilsetjast dersom tilsvarande realkompetanse eller relevant utdanning kan dokumenterast.
 • Erfaring fra undervisning / pedagogisk arbeid
 • Gode utøvande ferdigheiter innan visuelle kunstfag / biletkunst
 • Grunnleggjande IT-kunnskapar, og evne og interesse for å tilegna seg kunnskap innan ny teknologi
 • Førarkort og tilgang til bil

Personlege eigenskapar

 • Du er ein trygg lærar som gjev opplæring av høg fagleg og pedagogisk kvalitet
 • Du er serviceinnstilt og engasjert, fleksibel, raus og inkluderande
 • Du er venleg og har respekt for andre, viser kjærleik til kunsten og faget, og utforskar gjerne i lag med elevane våre

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer i eit godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgåver
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode pensjons-/og forsikringsordningar

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.