Ledig stilling

Surnadal kommune

ØKONOMISJEF

Brannvesen

SPENNANDE LEIARSTILLING I EIN POSITIV KOMMUNE

 

Stillinga er ledig for tiltreding.

Økonomisjefen er direkte underlagt kommunedirektøren og er ein del av kommunedirektøren si leiargruppe. Økonomisjefen har overordna ansvar for økonomifunksjonen i kommunen.

Til stillinga ligg også leiaransvar for dei tilsette ved økonomiavdelinga.

 

Arbeidsoppgåver:

 • sentrale oppgåver som ligg til økonomiavdelinga og som økonomisjefen har ansvaret for: budsjettering, regnskap, rapportering, analyser og finansforvaltning, lønn, fakturering, eigedomsskatt, innfordring og forsikringsavtalar
 • følge opp kommunen sin innkjøpsstrategi
 • ta initiativ til og gjennomføre organisatoriske utviklingstiltak og prosessar 
 • opplæring, støtte og rettleiing av leiarar og andre i økonomifaglege spørsmål
 • førebuing og presentasjon av saker til politisk nivå, og følge opp politiske vedtak og prioriteringar
 • ansvar for kommunen sine økonomisystem (Visma og Framsikt)
 • andre oppgåver som naturleg høyrer til stillinga eller kan bli lagt til

 Kvalifikasjonar:

 • relevant økonomiutdanning på universitets- eller høgskulenivå, fortrinnsvis master, men minimum tilsvarande bachelornivå
 • erfaring frå økonomiforvaltning med god innsikt i overordna økonomistyring, regnskaps- og budsjettprosessar (fortrinnsvis frå offentleg sektor)
 • leiarerfaring og/eller leiarutdanning
 • evne til å utvikle og forbedre økonomistyringa i kommunen, herunder forbetring av arbeidsprosessar i samarbeid med dei ulike tenesteområda
 • god forståing av strategisk økonomiske analyser og prognosar
 • stor interesse for og gode kunnskapar om digitale verktøy og utvikling/bruk av desse
 • god muntleg og skriftleg framstillingsevne på norsk

 Personlege eigenskapar:

 • Gode evner til samarbeid og til å engasjere andre
 • Er fleksibel, løysings- og resultatorientert
 • Stor arbeidskapasitet og stort engasjement for jobben
 • Er analytisk, har evne til å tenkje nytt og har ønske om utvikling
 • God til å kommunisere, både muntleg og skriftleg

Vi tilbyr:

 • Ei spennande og strategisk leiarstilling i ein positiv og utviklingsorientert kommune 
 • Mulegheit til å bidra til vidare utvikling av kommunen
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

 

I samsvar med offentleglova § 25 gjer vi merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom ei slik oppmoding ikkje blir tatt til følgje, vil søkjaren bli varsla før søkjarlista blir offentleggjort, og få høve til å trekkje søknaden.