Minoritetsrådgiver - Voksenopplæringa i Tromsø

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Offentlige tjenester og forvaltning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter en minoritetsrådgiver til en midlertidig stilling ved voksenopplæringa i Tromsø. Stillingen er knyttet til et treårig prøveprosjekt der IMDi vil utplassere minoritetsrådgivere ved to ulike voksenopplæringssenter.

IMDis minoritetsrådgivere skal arbeide forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte og ansatte i det offentlige hjelpeapparatet. 

Du vil inngå i et faglig fellesskap med minoritetsrådgivere over hele landet, IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og integreringsrådgiverne utplassert ved utvalgte utenriksstasjoner. Du vil delta på jevnlige avdelingsmøter og kompetansehevingssamlinger i IMDi.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, veilede og følge opp av nyankomne innvandrere i hovedsak knyttet til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Kompetanseheve ansatte i voksenopplæringen og andre relevante aktører på fagområdet negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Gjennomføre forebyggende arbeid rettet mot både deltakere/elever og ansatte på skolen med mål om å skape bevissthet, kunnskap og holdningsendring, gjennom for eksempel samtalegrupper, presentasjoner og undervisningsopplegg. 
 • Samarbeide helhetlig med skolen og hjelpeapparatet (for eksempel flyktningetjenesten, NAV, politiet, helsemyndighetene, barneverntjenesten).
 • Sikre at det er oppdaterte og tilpassede rutiner og prosedyrer for arbeidet ved skolen, samt at disse er kjent og følges opp.
 • Rapportere, utveksle erfaringer og gi innspill til metode- og fagutvikling i faglig fellesskap med minoritetsrådgivere over hele landet

-Noe reisevirksomhet kan påregnes 
-Enkelte saker kan kreve oppfølging utover arbeidstid

Stillingen inngår faglig og personalmessig i IMDi. Som minoritetsrådgiver vil personen være ansatt og motta lønn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), men ha tjenestested ved et voksenopplæringssenter. Rektor eller annen leder på senteret har det daglige oppfølgingsansvaret, mens IMDi har personalansvar og ansvar for den faglige kompetansehevingen. Minoritetsrådgiver rapporterer til IMDi. Samarbeidet mellom IMDI og kommunen om utplassering av minoritetsrådgivere er nedfelt i en samarbeidsavtale. Mer informasjon om voksenopplæringa finner du på deres hjemmesider.


Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra arbeid med nyankomne innvandrere
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen

Fordelskrav:

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel flyktningtjeneste, asylmottak, barne- og ungdomsarbeid, familievern, barnevern eller liknende.
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid er en fordel

Annet:

 • Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet
 • Flerspråklig kompetanse kan være en fordel
 • Førerkort klasse B kan være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte
 • Selvstendig med god pådriver- og gjennomføringsevne
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppe

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 586 500) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 608 200 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • IMDi er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv)
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det.