Minoritetsrådgiver - Bodø

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Offentlige tjenester og forvaltning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter en minoritetsrådgiver til en fast stilling ved Bodø videregående skole.

IMDis minoritetsrådgivere jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, veilede og følge opp av elever i hovedsak knyttet til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Kompetanseheve skolens ansatte, ansatte på øvrige skoler, og andre relevante aktører på fagområdet negativ sosial kontroll/æresrelatert vold.
 • Gjennomføre forebyggende arbeid rettet mot både elever og ansatte på skolen med mål om å skape bevissthet, kunnskap og holdningsendring, gjennom for eksempel samtalegrupper, presentasjoner og undervisningsopplegg. 
 • Samarbeide helhetlig med både skolen og hjelpeapparatet (for eksempel barneverntjenesten, NAV, politiet, flyktningtjenesten, helsemyndighetene).
 • Sikre at det er oppdaterte og tilpassede rutiner og prosedyrer for arbeidet ved skolen, samt at disse er kjent og følges opp.
 • Rapportere, utveksle erfaringer og gi innspill til metode- og fagutvikling i faglig fellesskap med minoritetsrådgivere over hele landet 

Minoritetsrådgiveren er ansatt og mottar lønn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), men har tjenestested ved en videregående skole. Mer informasjon om skolen finnes på skolens hjemmesider. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige oppfølgingsansvaret, mens IMDi har personalansvar og ansvar for den faglige kompetansehevingen. Minoritetsrådgiveren rapporterer til IMDi. Samarbeidet mellom IMDI og skoleeier om utplassering av minoritetsrådgiverne er nedfelt i en samarbeidsavtale.  

Minoritetsrådgiveren inngår i et faglig fellesskap med 59 minoritetsrådgivere over hele landet, samt IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og integreringsrådgiverne utplassert ved utvalgte utenriksstasjoner. Minoritetsrådgiveren vil delta på jevnlige avdelingsmøter og kompetansehevingssamlinger digitalt og ved IMDis lokaler i Oslo. Minoritetsrådgiveren er selv ansvarlig for gjennomføring og utførelse av arbeidsoppgaver i skolen, med støtte fra skole og IMDi.

IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det.

Noe reisevirksomhet kan påregnes

Enkelte saker kan kreve oppfølging utover arbeidstid

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom og unge voksne
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen  

Fordelskrav:

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skolen, barne- og ungdomsarbeid, flyktningtjeneste, barnevern eller liknende.
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skolen er en fordel
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid er en fordel

Annet:
 • Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet
 • Flerspråklig kompetanse kan være en fordel
 • Førerkort klasse B kan være en fordel 

Personlige egenskaper:

 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte
 • Selvstendig med god pådriver- og gjennomføringsevne
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppen 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.   

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 431.900 til kr. 594.300) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 543.500 til kr. 615.800 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • IMDi er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv)
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det.