Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Miljøarbeidar - dagaktivitetstilbod

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar?

Me har ledig stilling som miljøarbeidar på dagaktivitetstilbodet for Øystese/ Norheimsund. Denne stillinga er i hovudsak knytt til arbeid med menneske med utviklingshemming.

Me søkjer deg som er kreativ, engasjert og som har eit ynskje om å påverka positivt i tenesta vår.

Eit viktig mål for arbeidet vårt er at brukarane skal få bu heime lenger. Dagaktivitetstilbodet er viktig for at me skal nå dette målet og at brukarane våre får ein meiningsfull kvardag.

Arbeidsoppgåver

 • Planleggja, leia og gjennomføra aktivitetar, både inne og ute
 • Motivera brukararne til aktivitet og deltaking
 • Kartleggja den enkelte sine ynskjer om og mogelegheit for aktivitet
 • Delta i frukostgrupper i omsorgsbustad/instiusjon

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som vernepleiar eller anna utdanning som t.d aktivitør, helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar
 • Du må kunna delta og tilretteleggja for ulike fysiske aktivitetar inne og ute
 • Førarkort for personbil
 • Beherska norsk munnleg og skriftleg
 • Arbeida både sjølvstendig og i team
 • Alle som yter tenester etter Helse og omsorgslova skal levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor legga fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggast ved søknaden. Ved tilsetjing skal det leggast fram vitnemål og attestar.

Personlege eigenskapar

 • Me ser etter deg som
 • likar å vera i fysisk aktivitet
 • er kreativ
 • har evne til å vera roleg i møte med utfordringar
 • har god kommunikasjonsevne
 • er tålmodig
 • er engasjert og løysingsorientert
 • bidreg aktivt i samarbeid med andre
 • er fleksibel

Vi tilbyr

 • Me tilbyr eit godt arbeidsmiljø med gode kollegaer som deler av si erfaring og støttar deg i arbeidet
 • Varierte arbeidsoppgåver der du må arbeida sjølvstendig, men og som ein del av arbeidsgruppa
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode pensjons-/og forsikringsordningar

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.