Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

MEDARBEIDAR KOMMUNIKASJON

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ein spennande arbeidsplass med 70 kunnskapsrike og engasjerte tilsette. Vi er to statlege tilsyn i ein organisasjon - begge med eit viktig samfunnsoppdrag.

Vi skal vere eit av samfunnet sine viktigaste virkemiddel for å sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar.

Dei to tilsyna har felles administrasjon og held til i Førde. Sjåwww.lottstift.noEngasjert medarbeidar med kompetanse i kommunikasjon


Lotteritilsynet søker etter ein engasjert medarbeidar som skal hjelpe avdelinga med å ha god kommunikasjon med interne og eksterne brukarar, bidra til moderne tilsynsarbeid og vere ein ressurs i sakshandsaming av forvaltningsoppgåver.

Arbeidsoppgåver
 • sikre god kommunikasjon mot eksterne brukarar
 • fasilitere samarbeid og deling av insikt og fagkunnskap internt og eksternt
 • saksbehandling innan Lotteritilsynet sine til ei kvar tid prioriterte oppgåver
Kvalifikasjonar
 • høgare utdanning innan kommunikasjon-, media-, - journalistikk eller samfunnsvitskap
 • erfaring med kunnskapsformidling
Personlege eigenskapar
 • Du har gode evner til sjølvstendig arbeid
 • Du tek initiativ, løyser problem og samarbeider godt med andre
 • Du har gode ferdigheiter i skriftleg og munnleg norsk og engelsk
 • Du er positiv og samfunnsbevisst
 • Du er nysgjerrig og følger med på korleis verda endrar seg for å kunne tilpasse det vi gjer på ein god måte

Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar

Vi tilbyr
 • tverrfagleg arbeidsmiljø med breitt samansett kompetanse og erfaringsbakgrunn
 • positive og engasjerte medarbeidarar med stor interesse for sine fagområde
 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver der du kan påverke din eigen arbeidskvardag
 • gode velferdsordningar og ein generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjeld vidareutdanning, kurs og opplæring
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse, som gjev gunstige pensjons- og lånevilkår
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne kontorbygg i Førde sentrum, m.a. med eige treningsrom og kantine
 • IA-bedrift
 • lønsplassering skjer på grunnlag av kvalifikasjonar og ansiennitet.

Rådgjevar blir løna i stillingskode 1434, og seniorrådgjevar i stillingskode 1364. Frå løna blir det trekt 2 prosent til innskot i Statens pensjonskasse. Stillinga har seks månaders prøvetid. Lotteri- og stiftelsestilsynet er opptatt av mangfald, og vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Om du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må du opplyse om dette og grunngje det i søknaden. Opplysingar kan bli offentleggjorde sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Du vil bli varsla dersom di oppmoding om reservasjon ikkje vert teken til følgje.

 
Stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 75.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier