• Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  03.10.2021
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3881193
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Me søker sjukepleiarar til to-delt turnus, arbeid kvar 6. helg og integrerte tenester

Samnanger kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eining for pleie og omsorg er den største eininga i kommunen. Ansvarsområda til eininga er mellom anna sjukeheim, heimesjukepleie, praktisk bistand i heimen, bufellesskap for funksjonshemma og dagsenter.

Me har eit bredt fagfelt der du får nytta heile din sjukepleiarkompetanse og det er moglegheitar for videre utvikling.

Me søkjer sjukepleiarar til to faste 100 % stillingar og 4 vikariat i 100 %.

To-delt turnus med arbeid kvar 6. helg.

Me tilbyr rekrutteringstillegg, fadderordningar for nyutdanna, gode ordningar for vidarutdanniger og har ledige barnehageplassar, også for barn som ikkje bur i kommunen.

Aktuelle kandidatar vil bli kontakta fortløpande.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Sikre pasientens individuelle behov 
 • Jobba målretta for å gi pasientane og pårørande deira ein tryggleik og ein fagleg kvalitet som gjenspeglar ein verdig alderdom 
 • Ta del i faglege avgjerder, og utviklinga til avdelinga 
 • Delta i team rundt brukar og bidra med fagleg kompetanse
 • Delta i direkte tenesteyting mot brukarar 

 • Sjukepleiaroppgåver i brukar sin heim og insititusjon i tråd med vedtak
 • Sjukepleiardokumentasjon etter lov og forskrift

   

 • Gi råd og rettleiing til kollegaer og studentar 
 • Delta i daglege gjeremål i eininga og andre delegerte arbeidsoppgaver frå leiar 


Kvalifikasjonar:

 • Autorisasjon som sjukepleiar
 • God kunnskap innan sjukepleiarfagleg dokumentasjon
 • Gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode ferdigheitar innan bruk av IKT-verktøy
 • Søkjar må ha førarkort
 • Du må kunna leggja fram politiattest 

Personlege eigenskapar:

 • Ønskjer å jobbe med sjuke mennesker i alle aldre
 • Evna og vilje til å tilegna deg ny kunnskap som er nødvendig for arbeidet
 • Du må væra ansvarsbevist, kunnskapssøkjand og fagleg intressert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Du er engasjert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheiter
 • Du er åpen for nye utfordringar
 • Evne til å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Fleksibel
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive


Me tilbyr:

 • Rekrutteringstillegg kr. 30 000 over tariffløn
 • Fadderordning for nyutdanna
 • Barnehageplassar 
 • Gode ordninger for viderutdanninger
 • Evna og vilje til å tilegna deg ny kunnskap som er nødvendig for arbeidet
 • Du må væra ansvarsbevist, kunnskapssøkande og fagleg interessert
 • Årsturnus med faste personalmøter og internundervisning
 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger 


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppforda alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselska

 
 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  03.10.2021
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3881193
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune