• Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  04.07.2021
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3881193
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Me søker sjukepleiarar i pleie og omsorg med arbeid kvar 6. helg i integrerte tenester

Samnanger kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eining for pleie og omsorg er den største eininga i kommunen. Ansvarsområda til eininga er mellom anna sjukeheim, heimesjukepleie, praktisk bistand i heimen, bufellesskap for funksjonshemma og dagsenter.

Me har eit bredt fagfelt der du får nytta heile din sjukepleiarkompetanse og det er moglegheitar for viderutvikling.

Me søkjer sjukepleiare til 2. faste 100 % stillingar og 1. vikariat 100 %. 2-delt turnus med arbeid kvar 6. helg.

Me tilbyr og eit rekrutteringstillegg for sjukepleiarar, barnehageplassar, fadderordningar for nyutdanna og gode ordningar for vidarutdanniger.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Sikre pasientens individuelle behov 
 • Jobba målretta for å gi pasientane, og pårørande deira ein tryggleik og ein fagleg kvalitet som gjenspeglar ein verdig alderdom 
 • Ta del i faglege avgjerder, og utviklinga til avdelinga 
 • Delta i team rundt brukar og bidra med fagleg kompetanse
 • Delta i direkte tenesteyting mot brukarar 

 • Sjukepleiaroppgåver i brukar sin heim og insititusjon i tråd med vedtak
 • Sjukepleiardokumentasjon etter lov og forskrift

   

 • Gi råd og rettleiing til kollegaer og studentar 
 • Delta i daglege gjeremål i eininga og andre delegerte arbeidsoppgaver frå leiar 


Kvalifikasjonar:

 • Autorisasjon sjukepleiar
 • God kunnskap innan sjukepleiarfagleg dokumentasjon
 • Gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode ferdigheitar innan bruk av IKT - verktøy
 • Søkjar må ha førarkort
 • Du må kunna leggja fram politiattest 

Personlege eigenskapar:

 • Ønskjer å jobbe med sjuke mennesker i alle aldre
 • Evna og vilje til å tilegna deg ny kunnskap som er nødvendig for arbeidet
 • Du må væra ansvarsbevist, kunnskapssøkjand og fagleg intressert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Du er engasjert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheiter
 • Du er åpen for nye utfordringar
 • Evne til å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Fleksibel
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive


Me tilbyr:

 • Rekrutteringstillegg kr. 30 000 over tariffløn
 • Fadderordning for nyutdanna
 • Barnehageplassar 
 • Gode ordninger for viderutdanninger
 • Evna og vilje til å tilegna deg ny kunnskap som er nødvendig for arbeidet
 • Du må væra ansvarsbevist, kunnskapssøkande og fagleg interessert
 • Årsturnus med faste personalmøter og internundervisning
 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger 


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppforda alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselska

 
 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  04.07.2021
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3881193
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune