Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ledige stillinger

KIRKEVERGE

I Risør kirkelige fellesråd er det ledig fast 100 % stilling som kirkeverge fra 1. januar 2020

Risør er kjent som den hvite by ved Skagerak. Byen er en av Nordens best bevarte trehusbyer. Kommunen har i underkant av 7.000 innbyggere. Risør har satset spesielt på kunst og kultur. Det er et variert og godt kulturtilbud i byen og det arrangeres hvert år flere festivaler. I kommunen har vi 2 sokn og 3 kirker. Risør kirke er en barokkirke fra 1647. Frydendal kirke er bygd i nygotisk stil i 1879. Her er det også et menighetshus som var ferdig i 1992. Søndeled kirke er en middelalderkirke påbegynt ca. 1150. På Søndeled er det også et menighetshus.

I kommunen er det 5 gravlunder. Ved Frydendal og Søndeled kirker er det kirkegård like ved siden av kirkene. I Risør sentrum ligger Risør kirke noen hundre meter fra gravlunden. I tillegg er det en gravlund på Sandnes, og en på Gjernes.(Nestesvåg)

I staben er det i tillegg til kirkevergen 12 personer med til sammen 8,8 årsverk. Av disse er det 2 prester med 100 % stilling hver. Så har vi 3 kirketjenere / kirkegårdsarbeidere som alle har 100 % stilling. Dessuten har vi 2 organister (100 + 50 %), en trosopplærer (100 %), en klokker (5 %) og 3 ansatte på kontorene med til sammen 120 % stilling.

Arbeidssted vil være ved kontoret i Risør, Kirkegt. 1. Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for stillingen.

Arbeidsoppgaver:

* Daglig leder for Risør kirkelige fellesråds virksomhet

* Personalansvar for fellesrådsansatte

* Økonomisk og administrativt lederansvar

* Drift og vedlikehold av 3 kirker samt noen andre bygg

* Gravferdsforvaltning (5 gravlunder)

* Sekretær og saksbehandler for kirkelig fellesråd og administrasjonsutvalg


Kvalifikasjoner:

*Relevant utdanning eller relevant realkompetanse innen administrasjon, ledelse og økonomi

*Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering

*Personal- og økonomierfaring

*Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

*Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper

*Evne til å jobbe strategisk og utviklingsorientert

*God skriftlig og muntlig framstillingsevne

*Ønskelig med kunnskap, interesse og erfaring med vedlikehold, forvaltning og bevaring av kirkebygg.

Vi tilbyr:

*Lønn etter avtale

*Pensjonsordning i KLP

*Dyktige medarbeidere i et godt og trivelig arbeidsmiljø

*En allsidig og utfordrende stilling

*Kollegaforum på prostinivå, bispedømmenivå og landsnivå.

Kirkevergen må være medlem av Den norske kirke, og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon. Kirkevergen må også inneha sertifikat og disponere bil.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Stillingsstørrelse 100 %. Tiltredelse 1. januar 2020 eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til:

Kirkeverge i Risør Ingvar Lillehammer, tlf 3715 0321, mobil 472 36 299 mail:i.lillehammer@risor.kirken.no.

Søknadsfrist 29. mars 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIRKETJENER/KIRKEGAARDSARBEIDER

Risør er en sjarmerende liten sørlandsby. Kommunen har i underkant av 7.000 innbyggere. Risør har satset spesielt på kunst og kultur. Det er et variert og godt kulturtilbud i byen og det arrangeres hvert år flere festivaler. I kommunen er det 3 kirker og 5 kirkegårder.

Arbeidssted vil være ved kirkene, gravkapellet og kirkegårdene i Risør og på Søndeled.

Den som ansettes vil inngå i et team sammen med de to andre kirketjenerne / kirkegårdsarbeiderne, og må være medlem av Den norske kirke. Den som tilsettes må ha sertifikat for bil, og bør disponere egen bil. Den som tilsettes må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 39). Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for stillingen.

Vi søker etter en person som er samarbeidsvillig, pålitelig, ryddig og nøyaktig. Den som tilsettes må ha gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig. Graveren må møte de sørgende på kirkegården med vennlighet og respekt. Egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Av arbeidsoppgaver kan vi nevne: Klargjøring, tjenestegjøring i kirkene ved kirkelige handlinger. Normalt må det påregnes jobbing annen hver helg. På kirkegårdene er ansvarsområdet begravelser, gravstell, beskjæring, snørydding, løvsanking, plenslåing, samt andre oppgaver som hører med til vedlikehold og arbeidsoppgaver på en kirkegård. Hovedarbeidssted vil være Frydendal kirke / kirkegård og Sandnes kirkegård.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Lønn etter KAs hovedtariffavtale. Stillingsstørrelse 100 %. Tiltredelse 1. januar 2020 eller etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kirkeverge i Risør Ingvar Lillehammer, tlf 3715 0321, mobil 472 36 299 mail:i.lillehammer@risor.kirken.no.

Søknadsfrist: 29. mars 2019