Ledig stilling

Austevoll kommune

Lærarstilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lærarstillingar

Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø skule, Selbjørn skule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål å leggja til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, difor er folkehelse og livsmeistring eit av fleire satsingsområde.

Arbeidsstad
Selbjørn skule har meistring og trivsel som motto, og skulen er med i Trivselsleiar-programmet. Skulen ligg flott til i vakre Bekkjarvik, der det er gode handels-, kultur- og servicetilbod. Skulen har gode undervisningsrom, idrettshall, kultursal og flott musikkavdeling. Her er fantastiske uteområde, med kunstgrasbane, tennisbane, sandvolleyball, leikepark, sandstrand og turløyper. Skulen er ein barneskule med om lag 170 elevar og 33 tilsette.

Selbjørn skule har ledig:

2 x 100 % lærarstilling, faste frå 01.08.2022
100 % lærarstilling, vikariat skuleåret 2022 - 2023

Denne utlysinga gjeld òg eventuelle nye stillingar som vert ledige frå 01.08.2022


 Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Undervisning
 • Kontaktlærarfunksjon
 • Samarbeid skule – heim
 • Aktiv deltaking i skulen sine utviklingsprosjekt

 Kvalifikasjonar:

 • Godkjent lærarutdanning for undervisning på 1.-7. trinn
 • Kunnskapar om og evner til god klasseleiing
 • Gode samarbeidsevner
 • At du er strukturert, sjølvstendig og fleksibel
 • God IKT-kompetanse

 Vi tilbyr:

 • Moglegheit for fagleg utvikling i eit  godt og positivt fagmiljø
 • Spanande utfordringar
 • Løn etter kvalifikasjonar, kommunen har eit rekrutteringstillegg for lærarar på 12 300 kr pr år, kontaktlærartillegget er kr 24 000 kr pr år.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

 Austevoll kommune

Austevoll er ei øygruppe og ein kommune sør-vest i Vestland fylke. Austevoll er landets største fiskerikommune med svært høg næringsaktivitet og byr på eit mangfald av spennande jobbar. Kommunen sitt administrasjonskontor held til i nye lokalar i kommunehuset på Storebø som ligg 5 minuttars køyring frå ferje- og snøggbåtkai. Kommunen har eit folketal på 5.200 innbyggjarar og dagleg pendlar om lag 700 til Austevoll frå nabokommunar. Vi er om lag 250 fast tilsette som er opptatt av å gje innbyggjarane våre gode kommunale tenester. Vi kan tilby meiningsfylte og utfordrande oppgåver og gode, offentlege pensjons- og forsikringsordningar. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til stilling i Austevoll kommune!