Detaljer

Spørsmål rettes til

Britt Haukanes
tlf: 56 58 90 15/ 40 04 92 41


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

KYRKJEMUSIKAR-STILLING

DNK - Samnanger sokn – 50% stilling som kyrkjemusikar frå 1. jan. 2020

OM OSS
Samnanger er ein liten kommune mellom Bergen og Hardanger, ca. 45 min å køyra frå Bergen sentrum. Me har knapt 2500 innbyggjarar. Det er gode tilhøve for friluftsliv i bygda, både ved fjorden og på fjellet. Kommunen har barneskule, ungdomsskule, aktiv kulturskule og godt korpsmiljø.

Me har to kyrkjer, ei på Ådland frå 1851 og ei på Haga frå 1995. På Ådland har me gudstenester, bryllaup, gravferder og konsertar. På Haga har me gudstenester, barne- og ungdoms-arbeid, diakoni-arbeid, bryllaup, konsertar og samlingar av ulike slag. Der held også kyrkjekontora til.

Kyrkjestaben elles er: Prest, kyrkjetenar, kyrkjeverje, tre trusopplærings-medarbeidarar og sekretær. Dei fleste i deltidsstillingar. I tillegg har me mange uløna medarbeidarar.

Instrument/ musikkutstyr:
På Ådland har me eit Bruno Kristensen orgel med 17 stemmer, 2 manualar og pedal. I tillegg har me piano av merke Yamaha. Begge er gode instrument.

På Haga har me eit godt, nytt flygel av merke Yamaha GC2. Me har eit lite elektronisk orgel med to manualar og pedal av merke Johannus, synth (Technics KN 3000) og el. piano (Yamaha P-155) Det er godt lydanlegg i kyrkja: digital miksar med 32 kanalar og Nexo høgtalaranlegg.

Her vert det som oftast nytta band i gudstenesta. (Flygel, slagverk, gitarar og synth m.m. Me har lovsongsteam/føresongarar som tek del.)


HOVUDOPPGÅVER – ANSVAR

• Hovudansvar for den musikalske verksemda i kyrkjene: Planlegging og gjennomføring av gudstenester og kyrkjelege handlingar, tonefylgje til song, instrumentalmusikk, korarbeid og konsertar. Rådgjeving.
• Musikk ved institusjonsandaktar.
• Medansvar for å rekruttera og rettleia frivillige medarbeidarar til kyrkjemusikalsk teneste.
• Forvalta og levandegjera tradisjonell og ny kyrkjemusikk og arbeida for breidde og kvalitet i det kyrkjemusikalske arbeidet.

Nærare stillingsomtale vert utarbeidd i samarbeid med den som vert tilsett.

Kyrkjemusikaren har frihelg minst ein gong i månaden.

ØNSKJELEGE KVALIFIKASJONAR
• Musikkutdanning
• Dugleik på orgel og piano.
• Kunna samspel/ akkompagnering.
• Erfaring med kyrkjemusikalsk arbeid.

PERSONLEGE EIGENSKAPAR
• Kreativitet og fleksibilitet
• Evne til sjølvstendig arbeid og initiativ.
• Evne til å planleggja, organisera og gjennomføra.
• Gode samarbeidsevner og sosiale evner, også i høve til born og ungdom.

ME TILBYR
• Triveleg arbeidsmiljø.
• Varierte arbeidsoppgåver.
• Løn etter avtale i kyrkjeleg sektor. (KA sitt tariffområde)
• Pensjonsordning i KLP.
• Hjelp til å skaffa bustad.

ANNA INFORMASJON Søknadsfrist 24. nov.

Oppstartsdato kan utsetjast om det er trong for det.
Den som vert tilsett, må vera medlem i DNK.

Stillinga kan evt. kombinerast med undervisnings-stilling i kulturskulen.
Kontakt: Kulturskulerektor Anne Lise Tøsse tlf. 97 03 32 06

Det kjem også til å verta lyst ut kulturskulerektorstilling i Samnanger i 2020.

For spørsmål kontakt kyrkjeverje Britt Haukanes: 56 58 90 15 eller 40 04 92 41

Send søknad med CV og minst to referansar til:

post@samnanger.kyrkja.no eller Kyrkjekontoret, Hagabakkane 1, 5650 Tysse.

Aktuelle søkjarar vil verta kalla inn til intervju og prøvespeling.

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 85.000 registrerte kandidater