Ledig stilling

Kvam Herad i Brønnøysund

Konsulent i sosialtenesta - NAV Kvam

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV Kvam har ledig eit vikariat 100 % stilling frå snarast til 30.09.23. Stillinga vil inngå i sosialtenesta ved NAV Kvam, og ha ansvar for råd og rettleiing i personleg økonomi knytt til forvaltning av inntekt for tenestemottakarar, journalføring, utbetaling, rapportering og sakshandsaming etter lov om sosiale tenester i NAV.

Arbeidsoppgåver

 • Systemarbeid for sosialtenesta
 • Rapportering
 • Utbetaling og journalføring
 • Rettleiing i personleg økonomi og forvaltning av inntekt
 • Sakshandsaming

Kvalifikasjonar

 • Fagutdanning innan merkantile fag eller sosialfagleg utdanning
 • Erfaring frå tilsvarande arbeid i NAV
 • Gode digitale ferdigheiter
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • God økonomisk forståing
 • Ynskjeleg med kjennskap til bedriftsnettbank og sakshandsamarsystemet Socio


Personlege eigenskapar

 • Systematisk og ha evner til å arbeide nøyaktig og effektivt
 • Gode samarbeidsevner
 • Ha styrke til å møte menneske i vanskelege livssituasjonar
 • Møter andre på ein respektfull og open måte
 • Kan setje grenser og være tydeleg
 • Personlege eigenskapar vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrande oppgåver på eit viktig samfunnsområde
 • Tverrfagleg arbeidsmiljø med gode kollega som er flinke til å samarbeida for å finne gode løysingar
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.