Kirkeverge

Narvik Kirkelige Fellesråd

Religiøse organisasjoner, Medlemsorganisasjoner

Vi søker en kirkeverge med kompetanse, ferdigheter og engasjement til å lede og utvikle arbeidet i Narvik kirkelige fellesråd.

Kirkevergen leder arbeidet i fellesrådet og har en administrasjon bestående av seks personer innenfor økonomi, drift, bygg og merkantile tjenester. I tillegg har fellesrådets ansatte i menigheter arbeidssted i det enkelte sogn, fra Bjerkvik til Kjøpsvik. Fellesrådets administrasjon er lokalisert i fine lokaler og arbeidssted vil være Narvik. Ansatte som fellesrådet har ansvar for er bl.a. kantorer, kirketjenere, gravlundsarbeidere, diakoner, kateketer og trosopplærere.

Ansvarsområde/arbeidsoppgaver for kirkevergen:

  • Lede organisasjonens daglige arbeid
  • Ivareta en god økonomistyring
  • Følge opp vedtak fattet i Narvik kirkelige fellesråd (styret)
  • Delta i og utvikle fellesrådets strategi- og utviklingsarbeid
  • Være sekretær for fellesrådet og noen av dets utvalg
  • Ivareta og utvikle kontakten med administrasjon og politikere i Narvik kommune
  • Være en synlig leder både utad og innad for fellesrådets ansatte
  • Sørge for god forvaltning av kirker, krematorium og gravplasser
  • Opprettholde gode relasjoner til prost og prester i den andre arbeidsgiverlinjen i Den norske kirke
  • Rapporterer til fellesrådet som er arbeidsgiver og styret i Narvik kirkelige fellesråd

Kontaktinformasjon:

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Fellesrådets leder:
Edvard Olav Stenbak tlf: 959 13735, e-post: edvard.olav@icloud.com


Søknad med bekreftede vitnemål og attester sendes til:

Narvik Kirkelige Fellesråd
Frydenlundsgata 9.
8516 Narvik.

Eller e-post: kirkevergen.narvik@kirken.no og merkes: «søknad kirkeverge».

Søknadsfrist: 24.10.2021.

Fullstendig utlysningstekst finner du HER.