• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3944835
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Jurist - tilsyn (vikariat)

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for eit godt arbeidsliv i Noreg?

Arbeidstilsynet jobbar for at alle arbeidstakarar skal ha eit trygt og godt arbeidsmiljø. No treng vi ein jurist (i vikariat) til å følge opp at verksemdene sjølv tek hand om sitt ansvar etter arbeidsmiljølova, allmenngjeringslova og anna regelverk der Arbeidstilsynet har mynde.

Som jurist i Arbeidstilsynet får du høve til å jobbe tett på norsk arbeidsliv. Vi søker etter deg som trivast med saksbehandling, rettleiing og kvalitetssikring i tett samhandling med kollegaer – både juristar og inspektørar. Om du i tillegg er ein som tek initiativ, er strukturert og god til å samarbeide vil vi gjerne høyre frå deg.

Stillinga høyrer til ein seksjon som har medarbeidarar ved tilsynskontor i område Vest (Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal). Seksjonen arbeider per i dag hovudsakeleg med næringane overnatting og servering, transport og reinhald.

Kontorplassering i Bergen eller Stavanger kan vurderes nærmere for søkere som ønsker det. På kontorene er det kollegaer frå fleire seksjonar i eit tverrfagleg miljø med inspektørar innan ulike fagområde, samt og juristar. Jobben inneber noko reising. 

Vi ønsker oppstart så snart som mulig.     

Arbeidsoppgaver:

 • saksbehandling innan Arbeidstilsynets mynde
 • utarbeide anmeldelser og tilrådning om straff
 • i nokon grad delta i tilsyn
 • kvalitetssikring og oppfølging av rutinar
 • rettleiing internt og eksternt
 • bidra i internt opplærings- og utviklingsarbeid 
 • utgreiingar og arbeid med høyringar 
 • noko regelverksarbeid

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitskap
 • arbeidserfaring frå ei eller fleire av arbeidsoppgåvene nemnt over er ønskeleg
 • erfaring innan arbeidsrett og/eller strafferett er ønskeleg
 • erfaring frå saksbehandling, rettleiing og kontroll er ønskeleg
 • kunnskap om forvaltningslova og offentleglova er ønskeleg
 • kunnskap om og erfaring frå arbeid med HMS er ønskeleg
 • kunnskap om og erfaring med lovens bestemmelser som regulerer krav til arbeidsmiljøet på det psykososiale og organisatoriske området er ønskeleg
 • kunnskap om og erfaring med arbeidstidsbestemmelsene er ønskeleg
 • god munnleg og skriftleg framstilling på norsk og engelsk
 • førarkort for personbil (B)

Personlige egenskaper:

 • har evne og lyst til å jobbe som jurist i ei myndigheitsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobbar systematisk, er god til å prioritere og styrer eigen arbeidskvardag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Vi tilbyr:

 • løn som rådgjevar/seniorrådgjevar (kode 1434/1364) i Statens lønsregulativ. Lønsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innan kr 530 000 til kr 700 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meiningsfylte arbeidsoppgåver innan eit viktig samfunnsområde
 • gode høve for personleg og faglig utvikling
 • høve til å medverke og påverke eigen arbeidskvardag

Tilsetting skjer på dei vilkåra som til ei kvar tid gjeld for tilsette i staten, og den som blir tilsett må rekne med at det kan bli endringar  i  arbeids- og ansvarsområda for stillinga.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å spegla befolkninga, og vi ønsker alle kvalifiserte søkjarar velkomne. Vi arbeidar aktivt med å utvikle oss som ein inkluderande arbeidsplass og legg arbeidskvardagen til rette dersom du har behov for det. Har du i periodar vore utan arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkomen til å søke jobb hos oss.

Tilsette i Arbeidstilsynet må ikkje for eiga eller for andre si rekning drive eller ha annan økonomisk interesse i eller vere tilsett i ei verksemd som er underlagd tilsyn frå Arbeidstilsynet. Den tilsette må heller ikkje ta imot oppdrag eller vere med i styre, representantskap eller liknande organ i ei slik verksemd. I særlege høve, og når det ikkje skader tenesta, kan direktøren i Arbeidstilsynet gjere unntak frå dette forbodet. 

Du kan be om at søknaden blir unntatt offentlegheit. Dette må bli grunngitt i søknaden. Du blir kontakta dersom grunngivinga ikkje oppfyller vilkåra for unntak.
 

I perioden fra 06.07.21 til 10.08.21 kan BackUp ved Vanessa Gilje Børresen kontaktes på mobil 99425275. Perioden før og etter dette kan seksjonsleder kontaktes.  

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3944835
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet