Jurist (rådgiver/seniorrådgiver) - Kontrakter

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Ønsker du å bidra til å løse viktige og aktuelle samfunnsoppdrag?  

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle når det gjelder kunnskap om befolkningens sykdom og helse. Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt. Instituttet overvåker og gir råd, utfører helseanalyser, driver forskning på smittevernområdet og sikrer nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap. Instituttet forvalter en rekke datasamlinger i form av lovbestemte nasjonale helseregistre, store helseundersøkelser og biologisk materiale. Disse brukes for å fremskaffe ny kunnskap for bedre helse. Instituttet driver omfattende forskningsaktivitet både internasjonalt og nasjonalt. Instituttet har bred kontaktflate, og mange ulike former for kontraktsfestet samarbeid med både offentlige og private aktører. Folkehelseinstituttet har også etablert flere sentre, for eksempel Senter for fruktbarhet og helse, som har omfattende forskningssamarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet.  

Vi har ledig fast stilling som jurist (rådgiver/seniorrådgiver) ved Avdeling for juridiske tjenester.  

Avdeling for juridiske tjenester består av åtte jurister, og yter bistand til både fagområdene og ledelsen. Avdelingen har blant annet ansvar for å gi juridisk bistand i enkeltsaker, gjennom intern opplæring/kurs og ved utarbeidelse av interne retningslinjer. Juristene har ulike hovedarbeidsområder og ansvar for egne saker, men samarbeid og erfaringsutveksling er en viktig del av jobben.  

Som følge av økt mengde eksternfinansierte forskningsprosjekter, søker vi etter 1 jurist med erfaring fra eller kunnskap om arbeid knyttet til kontrakter. Arbeidet vil i hovedsak bestå av juridisk bistand til instituttets forskere og andre ansatte, utarbeidelse, kvalitetssikring og inngåelse av ulike typer kontrakter, med særlig vekt på kontrakter i forskningssamarbeid. Forskningssamarbeid medfører også ofte deling av personopplysninger. En del av arbeidet vil dermed være å bistå med spørsmål, veiledning og inngåelse av databehandleravtaler og personvern generelt.  

Arbeidsoppgaver:

 • Juridisk rådgiving  
 • Bistå med utarbeidelse, kvalitetssikring og inngåelse av ulike typer kontrakter, hovedsakelig kontrakter i forskningssamarbeid 
 • Bistå avdelingens arbeid med kurs og opplæring
 • Delta i ulike arbeidsgrupper 
 • Utarbeide og oppdatere retningslinjer, maler og høringssvar 
 • Bidra aktivt i avdelingen, inkludert å videreutvikle et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Erfaring med eller kunnskap om ulike kontraktstyper
 • Interesse for personvern og forskning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst, selvstendig og løsningsorientert
 • Tydelig, tar initiativ og har høy integritet
 • Motivasjon og evne til å bidra til langsiktig faglig utvikling i juridisk team
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner, også på tvers av fagområder og profesjoner

Vi tilbyr:

 • Unik mulighet til å jobbe med varierte juridiske problemstillinger kombinert med samfunnsnyttig og meningsfylt arbeid 
 • Godt arbeidsmiljø, med engasjerte, kompetente og hyggelige ansatte som hjelper hverandre  
 • Stilling som rådgiver eller seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring 
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksibel arbeidsordning og gode kontorforhold sentralt på Torshov i Oslo 
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden