Intern utlysning Øvingsmester

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Politi, brann og toll

I beredskapsavdelingen er det ledig rotasjonsstilling som øvingsmester, så dersom du ønsker: 

  • en bredere brannfaglig kompetanse 

  • å utføre en viktig jobb for TBRT innen kompetansefeltet 

  • mulighet til å styre din egen arbeidshverdag 

  • fleksitidsordning 

så bør du søke denne spennende jobben. 

 

Øvingsmester vil arbeide i team med utdanningsmester som også er en rotasjonsstilling i beredskapsavdelingen. 

 

For å søke rotasjonsstilling må du ha en fast 100% stilling i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, og være tjenesteplassert i beredskap, forebyggende eller administrasjonsavdelingen. (Felles budsjettområde) Tiltredelse etter avtale høsten 2022. 

Den midlertidige tjenesteplasseringen har en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse. Stillingen vil ved senere ansettelser gi uttelling også for personer i beredskapsavdelingen under punktet tjeneste i annen avdeling. (Dette selv om stillingen er plassert i beredskapsavdelingen.) 

I forbindelse med gjennomføring av kurs/øvelser må det påregnes noe arbeid på kveld/helg. 

 

For å tjenestegjøre i stillingen som øvingsmester kreves kvalifikasjoner ihht stillingsbeskrivelsen: Yrkesutdanning som brannkonstabel. Da stillingen skal drive med kompetanseutvikling i mange ulike deler av brann- og redningsfaget vil allsidig erfaring og undervisningserfaring vektlegges. 

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere. 

 

For søkere fra beredskapsavdelingen: Det forutsettes at du gjeninntrer i din opprinnelige stilling i beredskapsavdelingen i hovedferieperioden (uke 25-33), når dette er helsemessig forsvarlig. Ferie avvikles ihht oppsatt ferietur i opprinnelig stilling. Dette innebærer at du i hele ansettelsesperioden følger intern opplæring i henhold til øvelsesplan for å opprettholde de operative funksjoner du innehar. I spesielle tilfeller med lav bemanning må du påregne å fylle funksjoner i beredskapsstyrken fremfor administrative oppgaver i rotasjonsstillingen. 

 

Øvingsmester avlønnes med en grunnlønn på kr 562.032,- pr år. Stillingen gir ikke funksjons- og kompetansestige.