Innhentingsavdelingen søker ny avsnittsleder til en av sine seksjoner

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

Ser du muligheter i dine ansatte og evner å tenke løsningsorientert i et tverrfaglig miljø med høyt tempo? Er du en av dem som interesserer seg for teknologi og samtidig brenner for ledelse? Da kan du være den lederen vi ser etter!  

Arbeidsoppgaver:

Innhentingsavdelingen er sentral i PSTs operative og analytiske arbeid. Vi søker nå etter en avsnittsleder for fast ansettelse. Seksjonen er en del av innhentingsavdelingen og har et nasjonalt ansvar for å bearbeide og analysere teknisk innhentet data.

Som avsnittsleder ved innhentingsavdelingen har du det faglige og personalmessige ansvaret for egen enhet. Du skal lede avsnittets produksjon og metodeutvikling og må såldes bidra til at denne er i henhold til seksjonens interne mål og PSTs overordnende kvalitetskrav. Som avsnittsleder vil du inngå i en ledergruppe, hvor nærmeste leder er seksjonsleder, og dine ansatte er høyt kompetente medarbeidere med differensiert fag- og utdanningsbakgrunn.

Arbeidshverdagen er variert og spennende og du må trives i et tidvis hektisk miljø og med et høyt tempo. Som mellomleder favner arbeidsoppgavene dine vidt, fra daglig oppfølging i saksarbeid til langsiktig jobbing med mål og strategier. Du bør derfor ha kjennskap til saks- og metodebruk og i tillegg evne å se seksjonens rolle som en del av helheten.

For å kunne nå våre mål, er vi avhengig av et godt arbeidsmiljø og et bredt samarbeid med andre enheter. Det er derfor viktig at du har et reflektert syn på lederrollen og er bevisst på hvordan du bidrar til å skape et godt klima for samhandling og endring. Det å være en god personalleder er en stor og viktig del av jobben.

Som leder i PST skal du også veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Turnusarbeid må påregnes. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. 

       

Kvalifikasjoner:

Av formalkompetanse må du ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen samfunnsfag, etterretning, politi eller forsvar, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag eller innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Lang erfaring kan kompensere for manglede formell utdanning.
God forståelse for PSTs samfunnsoppdrag og innsikt i lovpålagt metodebruk knyttet til sak vil vektes positivt. Det samme vil arbeidserfaring fra analyse, etterretningsarbeid eller etterforskning. Kunnskap om og innsikt i kommunikasjonsteknologi slik som ulike kommunikasjonsapplikasjoner og sosiale medier, er ønskelig.

Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og gode engelskkunnskaper.

Erfaring som leder (personalleder, prosjektleder eller lignende) er en fordel, men ikke et absolutt krav. Teknologisk interesse og innsikt i kommunikasjonsteknologi vil vektes positivt.

Personlige egenskaper:

Vi søker en leder som er flink til å følge opp medarbeiderne og som tilrettelegger for læring og nytenkning. Du må være initiativrik og målrettet og god til å bygge tillit og utvikle gode relasjoner. Du har en positiv fremtoning og evner å være en motivator for andre.

Som leder evner du å organisere arbeidet ressurseffektivt og sørger for å fullføre det som er påbegynt. Du er robust, fleksibel, selvstendig, lojal og pliktoppfyllende og en god medspiller for de andre i ledergruppen.

Seksjonen har et godt arbeidsmiljø, og vi er opptatt av å opprettholde og videreutvikle dette. Vi forventer at du både er en initiativtager og bidragsyter i denne sammenheng.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyre sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. 

Vi tilbyr:

Stillingen gir mulighet for faglig utvikling gjennom spenneden leveranser og samarbeid med viktige beslutningstagere. Arbeidshverdagen hos oss er spennende. Du vil få mulighet til å styrke egen fagkompetanse og samtidig tilegne deg ny kompetanse. Videre vil det være mulighet for økt ansvar gjennom utviklingsprosjekter og annet prosjektarbeid.

Den som ansettes, tilbys en årslønn innenfor spennet kr 682 000 – 801 300 i lønnstrinn 73-79 som Seniorrådgiver (stillingskode 1364). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes. 

Søknad og prosess
   

Våre tilsette skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folkesetnaden. Det er eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere personar med fleirkulturell bakgrunn. Vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke.

Søknad skal sendast elektronisk. Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju. Stadfesta kopiar av attestar må då takast med. Testing av fagkunnskapar og i kva grad kandidaten er skikka for stillinga må påreknast. For å bli sikkerheitsklarert må du vere førebudd på å gi opplysingar om deg sjølv og dine nærmaste. Vi oppfordrar deg til å utvise diskresjon om at du søkjer stilling i PST. Meir informasjon om dette vil bli gitt under tilsettingsprosessen.