Ledig stilling

Kvam Herad i Brønnøysund

Informasjonsrådgjevar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvam herad har ledig vikariat til ein engasjert og strategisk informasjonsrådgjevar. Vikariatet er ledig frå snarast og gjeld i tida fram til 30.11.2025.

Informasjonsrådgjevaren vil jobba tett med ordførar, rådmannen, rådmannen si leiargruppa og fellessekretariatet for å sikra god intern og ekstern informasjon i kommunen.

Er du rett personen for stillinga, har du evne til å sjå og utnytta ulike former for kommunikasjon, forstår media og det politiske landskapet og har evne til å gjera kompliserte bodskap enkle og forståelege.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for å koordinera kommunen sitt kommunikasjonsarbeid, både strategisk og operativt
 • Oppfølging og vidareutvikling av Kvam herad sin kommunikasjonsstrategi
 • Vidareutvikla interne og eksterne kommunikasjonsplattformar
 • Redaksjonelt arbeid/innhaldsproduksjon på nettsider, intranett og sosiale media
 • Kommunikasjonsfagleg rådgjeving, trening og rettleiing
 • Ansvar for kommunen si handtering av informasjon og kommunikasjon under kriser
 • Oppfølging og arbeid med kommunen sin språkprofil og "Klart språk"

Kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning og erfaring innan kommunikasjonsfag og mediehandtering
 • Det er ein fordel om du også har kjennskap til informasjonsarbeid under kriser
 • Har god innsikt i det digitale medielandskapet og kan sosiale media
 • Har interesse/kunnskap om digitale løysingar, og har kjennskap til aktuell programvare innan bilete-/videoredigering, design og layout
 • God munnleg og skriftleg formuleringsevne, både på nynorsk, bokmål og engelsk

Personlege eigenskapar

Me søkjer deg som er:

 • Serviceinnstilt og engasjert
 • Kreativ, løysingsorientert og strategisk
 • Møter andre på ein respektfull og open måte
 • Skapar tillit og viser høg etisk standard
 • Samarbeidsvillig, tek ansvar, men og kan arbeida sjølvstendig
 • Er endringsvillig og ønskjer kontinuerleg forbetring i arbeidet

Vi tilbyr

 • Ein sentral rolle i kommunen sin organisasjon, med spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i ein kommune med engasjerte innbyggjarar og tilsette
 • Gode fagmiljø innan eit breitt mangfald av fagområde
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.