Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Helsefagarbeidarar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 • Ønskjer du å gjera ein forskjell i eldreomsorga?

Me har ledig fleire 100 % faste stillingar. Stillingane er for tida knytt til 2 delt turnus med arbeid på dag og kveld, samt helg. Me tilbyr ulike helgerotasjonar og vaktlengde.

Øysteseheimen skal vera ei plass der det er godt å bu, og tilsette hos oss jobbar med å gje bebuarane ein trygg og verdig alderdom.

Arbeidsoppgåver

 • Gje god omsorg, stell og pleie i høve til dagsplaner, rutiner og prosedyrer
 • Ivareta bebuarane sin eigenverd og sjølvstende
 • Oppgåver knytt til pasientoppfølging
 • Miljøarbeid med fokus på fysisk aktivitet og trivsel
 • Dagleg journalføring i Gerica

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeidar. Lærlingar i helsefag i siste lærehalvår vert oppmoda om å søkja. Andre faggrupper innan helse kan óg søkja
 • Har eit genuint ønske om å arbeida i eldreomsorga
 • Du må kunne arbeida sjølvstendig og i team
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg tilsvarande B2
Alle som yter tenester etter Helse og omsorgslova skal levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor legga fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggast ved søknaden. Ved tilsetjing skal det leggast fram vitnemål og attestar.

Personlege eigenskapar

 • Kan formidla empati, visa respekt og omsorg
 • Du er engasjert og positiv
 • Interesse for fagfeltet geriatri
 • Tålmodig og god på samarbeid
 • Har godt humør og bidrar til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Du får arbeida med erfarne og kjekke kollegaer
 • Ein arbeidsstad i utvikling. Me utforskar stadig nye måtar å løyse oppgåver/oppgåvedeling og arbeid/arbeidsstid
 • Individuelt tilpassa turnusar så langt drifta tillet det
 • Du får delta på relevante kurs og møter
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode pensjons-/og forsikringsordningar

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.