Har du interesse for kommuneregnskap, statistikk og programmering?    

Statistisk sentralbyrå - SSB

Offentlige tjenester og forvaltning

I Seksjon for Offentlige finanser er det en ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver. Vi søker deg som er opptatt av kommunesektoren, er glad i tall og statistikk, og som samtidig har interesse for programmering i ulike kodespråk og verktøy.

Seksjonen har 14 ansatte, de fleste med utdanning innen økonomi. Vi samler inn regnskaper fra offentlig forvaltning og offentlig eide foretak og publiserer en rekke statistikker. I tillegg leveres det statistikk til nasjonalregnskapet og til internasjonale organisasjoner. Seksjonens statistikker benyttes blant annet av Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som styringsinformasjon og i utformingen av den økonomiske politikken.  Arbeidet ved seksjonen er organisert i grupper.

Arbeidet vil hovedsakelig være knyttet til regnskapsstatistikk for kommunesektoren og KOSTRA (KOmmune- Stat RApportering). KOSTRA gir et mangfold av informasjon om kommuners og fylkeskommuners tjenester, ressursbruken til de ulike tjenestene og om økonomien totalt sett i kommunene.

Du kan lese mer om KOSTRA nøkkeltall her: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være tilknyttet området kommuneøkonomi (regnskap) 
 • Oppgavene vil kunne omfatte innhenting, editering og konsolidering av regnskap.
 • Oppgavene vil også kunne omfatte publiseringer, oppdragsvirksomhet (KOSTRA), deltakelse i KOSTRAs arbeidsgrupper, leveranser av data mv.
 • Utviklingsoppgaver, prosjektarbeid mv. vil også kunne bli aktuelt gitt erfaring og kompetanse.
 • Vi forsøker å ha rotering av oppgaver og spre kompetanse i seksjonen, noe som på sikt kan medføre nye oppgaver på andre områder innenfor seksjonens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Ønskelig med kunnskap om kommuneregnskap og KOSTRA, for eksempel fra en kommune
 • Erfaring med og/eller interesse for ulike kode- og programmeringsverktøy
 • Ønskelig med erfaring innen teamarbeid, prosjektarbeid og bruk av ulike samhandlingsverktøy i oppgaveløsing, men også erfaring fra selvstendig arbeid.
 • God fremstillingsevne på norsk - skriftlig og muntlig
 • Erfaring med å tilrettelegge data, sammenstille og analysere disse

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og nøyaktig
 • Analytisk og evne til nytenkning
 • Serviceinnstilt og forståelse for brukerbehov
 • Evne til å håndtere stort arbeidspress og mange oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) i lønnsspenn fra kr. 454 200 (ltr. 49) til 563 900 (ltr. 62)  etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Generelt

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling) .

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.