Detaljer


Førsteamanuensis i ledelse og organisasjonsadferd

Stillingen krever norsk doktorgrad eller tilsvarende innenfor fagområdet. De som tilsettes bør primært drive forskning og ha kompetanse innenfor ledelsesfaglig relevante problemstillinger. Det søkes kandidater med bred metodisk kompetanse. Stillingen krever at søkerne har relevant forskningserfaring og internasjonal orientering innenfor disse emneområdene. Aktuelle kandidater må ha gjennomført selvstendig forskning og publisering i internasjonale tidsskrift også etter fullført doktorgrad. Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil det også kunne tas hensyn til. I tillegg vil bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Kandidater i avsluttende fase av doktorgradsarbeidet er også velkommen til å søke, men de vil da bli ansatt i midlertidig høyskolelektorstilling med krav om kvalifisering. Den som blir ansatt vil få fast stilling ved oppnådd
doktorgrad innenfor en kvalifiseringsperiode på maksimalt 2 år. Ordningen kan være aktuell, dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stillingen.

Stillingen er faglig knyttet til Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Instituttet tilbyr utdanning innen organisasjonspsykologi og ledelse på bachelor-, master- (Master of Science, Executive Master of Management) og doktorgradsnivå. Ved campus Bergen er det aktuelt med undervisning og veiledning på bachelor og master nivå, men det kan også være aktuelt med undervisning på andre typer utdanningstilbud. BI søker personer med god evne til å formidle kunnskaper og forskningsresultater til våre studenter. Kandidaten må beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

BI ønsker å styrke sin internasjonale profil, og utenlandske kandidater oppfordres til å søke. Det vil forventes at den som tilsettes, lærer norsk språk innen to til tre år. Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er tilknyttet vår til enhvert tid gjeldende pensjonsordning og lønnes etter avtale. 

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved direktør BI Bergen Elisabeth A. Seim, tlf: 98251612.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Faglige arbeider, kopier av inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner lastes også elektronisk i søkeverktøyet. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.