Forsker/seniorforsker innen psykisk helse hos voksne

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

 

Ved Folkehelseinstituttet, område for psykisk og fysisk helse, er det ledig en fast forskerstilling i avdeling for psykisk helse og selvmord. Avdelingen jobber med helseanalyser og forskning på psykisk helse, herunder livskvalitet, psykiske symptomer, kontakt med helsetjenesten for psykiske helseplager, de vanlige psykiske lidelsene og selvmord.

Forskeren vil jobbe 40% i et EU-prosjekt om uformelt omsorgsarbeid (EUROCARE) og 60% på forskning på psykisk helse og livskvalitet hos voksne. 

Folkehelseinstituttet har fått et nasjonalt samordningsansvar for kunnskap om psykisk helse hos voksne. Den nye forskeren som ansettes vil få en sentral rolle i dette arbeidet. Det tas sikte på etablere et nettverk av aktører som driver befolkningsbaserte studier og kunnskapsproduksjon om voksne. Nettverket skal bidra til å utvikle nye forskningsprosjekter og formidle kunnskap på nasjonalt plan. Som et ledd i dette vil det være aktuelt å videreføre avdelingens arbeid med styrke datagrunnlaget på psykisk helse. Så langt har vi blant annet kartlagt hvilke muligheter helseregistrene og andre nasjonale registre gir for å studere befolkningens psykiske helse. Videre har vi ledet arbeidet med å pilotere en kartlegging av psykiske lidelser i tilknytning til HUNT4 i samarbeid med Harvard University og Verdens helseorganisasjon. Og avdelingen har vært ansvarlig for å få på plass et målesystem for livskvalitet. 

EU-prosjektet EUROCARE er et treårig forskningsprosjekt som tar for seg uformelt omsorgsarbeid som pårørende yter, for eksempel til en partner eller foreldre med helseproblemer. Slikt ubetalt omsorgsarbeid, særlig kombinert med betalt arbeid eller omsorg for egne barn, er fremdeles vanligere blant kvinner enn menn og kan gå ut over helse og livskvalitet. I prosjektet vil vi kvantitativt studere forekomst og sosial fordeling, årsaksmekanismer og konsekvenser knyttet til omsorgsgiving blant menn og kvinner i ulike livsfaser. Forskeren vil inngå i et stort tverrfaglig, internasjonalt forskningskonsortium med sterke forskergrupper fra Norge, England, Nederland, Tyskland og Spania. Prosjektgruppen i Norge består av fire seniorforskere (psykologer, økonom) med særlig kompetanse på feltet aldring og livskvalitet.

     

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge opp arbeidet med nasjonalt samordningsansvar innen kunnskap om psykisk helse hos voksne
 • Bidra til forskning og analyse på problemstillinger i samsvar med prosjektet EUROCARE
 • Lede eller bidra i forskning og helseanalyse innen avdelingens temaområder
 • Analysere data og publisere forskningsartikler i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter
 • Bidra aktivt til å sikre ekstern finansiering
 • Delta aktivt i prosjektgruppen og avdelingen
 • Formidle resultater i ulike nasjonale og internasjonale vitenskapelige og populærvitenskapelige fora.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves en doktorgrad innen psykologi, medisin, sosiologi, epidemiologi, pedagogikk, økonomi eller annet relevant felt
 • Gode kunnskaper i kvantitative forskningsmetoder og statistikk
 • Erfaring med bruk av statistikkprogrammer som SPSS, Stata, R eller tilsvarende
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk samt grunnleggende norskkunnskaper er en forutsetning
 • Erfaring med å søke midler til forskning og innovasjon
 • Erfaring med forskningsformidling til vitenskapelige og brukerfora
 • Tematisk relevant forskningserfaring 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktighet, initiativ, målrettethet og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon med medarbeidere fra ulike disipliner og sektorer
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Et inspirerende arbeidsmiljø miljø med høyt kvalifiserte forskere som har kontakter i inn- og utlandet
 • Mulighet til å delta i internasjonale forskningssamarbeid og besøk av konferanser
 • Stilling som forsker avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse og gunstig boliglån i Statens pensjonskasse