Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet søker direktør med ansvar for å utvikle kunnskap for gode helse- og omsorgstjenester

Forskning og utvikling

Vi søker direktør for Folkehelseinstituttets område for helsetjenester. Områdedirektøren inngår i instituttets toppledelse og rapporter til direktøren.  

Direktøren skal lede og videreutvikle et fagmiljø med spisskompetanse på kunnskapsbasert praksis, kunnskapsoppsummeringer, analyser av helsetjenester og helsesystemer, helseøkonomiske analyser, metodevurderinger (Health Technology Assessments, HTA), fagformidling, brukermedvirkning, migrasjonshelse og global helse. Det metodiske arbeidet skal videreutvikles til også å omfatte problemstillinger knyttet til årsaksforskning, komplekse intervensjoner, implementering, framtidige helsegevinster og beslutningsstøtte/rådgivning under tidspress og ved mangel på evidens. Forskningen knyttet til helsetjenesteanalyse skal i økende grad baseres på registerdata og evaluering av tjenestetilbud.  

Område for helsetjenester er ett av fem organisatoriske områder i Folkehelseinstituttet og leverer kunnskapsgrunnlag til beslutningstakere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene, fra sentrale myndigheter til kommunehelsetjenesten, velferdssektorene, samt til pasienter og befolkningen direkte. Området leverer forskning, analyse og tjenester på fire hovedfelt: 1) helsetjenesten, 2) vurdering av tiltak, 3) formidling og bruk av kunnskap og 4) global helse. 

Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR) er nylig etablert i området og skal utføre effektstudier av smitteverntiltak og styrke kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om tiltak ved epidemier. Senteret blir sentralt i et WHO-prosjekt med samme tema. 

I område for helsetjenester er oppgaveløsingen organisert i lag for å fremme fleksibilitet, samarbeid på tvers og autonomi for medarbeiderne. Deltagelse i lagene lyses ut, og alle medarbeiderne i området og instituttet kan melde sin interesse. Området er organisert i tre klynger av personalgrupper. Lederne innen hver klynge samarbeider spesielt tett, inkludert i etableringen og oppfølgningen av lagene.  

Folkehelseinstituttet har en unik posisjon for å utvikle kunnskap som kan komme helse- og omsorgstjenestene til gode. En hovedoppgave for områdedirektøren vil være å utnytte det store potensialet i vår samlede ekspertise og styrke nærhet og samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være en aktiv del av instituttets toppledelse og ta medansvar for strategisk utvikling av instituttet som helhet, instituttets beredskapsevne og koordinering av oppgaver og samarbeid på tvers av fagområder.  
 • Være en synlig og tydelig leder, internt og eksternt 
 • Ha overordnet ansvar for å lede og utvikle fagmiljøene i området 
 • Videreutvikle porteføljen av oppdrag fra statlig forvaltning, kommuner og internasjonale organisasjoner i samarbeid med andre fagmiljø i Folkehelseinstituttet 
 • Bidra til større nærhet og samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten  
 • Videreutvikle forskningsmiljøer og være pådriver for å skaffe eksterne forsknings- og innovasjonsmidler 
 • Videreutvikle samarbeid med andre fagmiljøer og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland 
 • Sørge for god kommunikasjon i området og med øvrige avdelinger/fagmiljø i instituttet 
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid og krisehåndtering 
 • Sørge for at området har transparent, profesjonell og god kommunikasjon med sine interne og eksterne interessenter i instituttets kanaler og i media. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og forskningskompetanse, minimum tilsvarende doktorgrad, fortrinnsvis på professornivå 
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning  
 • God innsikt i og forståelse for kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens oppgaver og kunnskapsbehov 
 • Erfaring med forskningsledelse og søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig 
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig 

Det er en fordel med erfaring fra: 

 • ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner 
 • tverrfaglige kompetanse- og fagmiljøer 
 • helseforvaltningen og/eller helsetjenesten i Norge  
 • forebygging og folkehelsearbeid 
 • internasjonalt arbeid 
 • mediehåndtering 
 • utvikling av smidige organisasjoner 

Personlige egenskaper:

 • Visjonær og strategisk  
 • God til å kommunisere og samarbeide 
 • Trygg og tydelig i lederrollen med evne til å motivere, inspirere og prioritere 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert 
 • Evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid 
 • God relasjonsbygger 

Vi tilbyr:

 • En organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel 
 • Sterke fagmiljøer som vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag 
 • Engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre 
 • Stilling som områdedirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring 
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger