Ledig stilling

Kvam Herad i Brønnøysund

Ferievikar i Fellessekretariatet Kvam rådhus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fellessekretariatet har ansvaret for sentralbord, posthandsaming og arkivteneste for Kvam rådhus.

I samband med ferieavikling i sommar har me behov for vikar, hovudsakleg juli måned. Det kan verta moglegheiter for å jobba som vikar komande år, og det kan verta behov for vikar til andre feriar som jul og påske.

Arbeidsoppgåver

 • Sentralbordteneste, posthandsaming, kundehandsaming og arkivteneste
 • Kvalifikasjonar
 • Du må vera fylt 18 år og har du litt arbeidserfaring er det ei føremon. Du må ha evne til å arbeida sjølvstendig og til å samarbeida med andre.

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt og engasjert
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Nøyaktig og strukturert
 • Likar utfordringar i arbeidet
 • Møter andre på ein respektfull og open måte

Me tilbyr

 • Travel og lærerik sommarjobb
 • Verdifull og nyttig arbeidserfaring
 • Løn etter sentral tariffavtale

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.