Vil du bidra til å utvikle fagfeltet psykisk helse hos voksne? 

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Vi lyser ut en fast stilling som forsker med psykisk helse hos voksne som forskingstema. Stillingen er knyttet til Folkehelseinstituttet nasjonale samordningsansvar for kunnskap om psykisk helse med vekt på forebygging og folkehelse. Forskeren som ansettes vil få en sentral rolle i dette arbeidet. Det tas sikte på å etablere et nasjonalt nettverk av aktører som driver befolkningsbaserte studier og kunnskapsproduksjon om voksnes psykiske helse. Nettverket skal bidra til å styrke datagrunnlaget, utvikle nye forskningsprosjekter og formidle kunnskapsstatus på nasjonalt plan.
 
Forskeren vil som ledd i dette ha en sentral rolle i arbeidet med å styrke datagrunnlaget på psykisk helse hos voksne. Avdelingen har ledet arbeidet med å kartlegge psykiske lidelser i Trøndelag i samarbeid med Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), Harvard Medical School, University of Michigan og Verdens helseorganisasjon. Data fra undersøkelsen er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng ved at de er sammenstilt med data innsamlet i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) samt informasjon fra helseregistrene og sosiodemografiske registre. Det gir mulighet for publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter og god anledning for å søke ekstern finansiering. Videre vil vi som verdens første land pilotere en diagnosebasert webundersøkelse. En slik undersøkelse vil gjøre det mulig å på en enkel måte gjennomføre regelmessige kartlegginger av psykiske lidelser i befolkningen.
 
Stillingen er i avdeling for psykisk helse og selvmord. Avdelingen jobber med helseanalyser og forskning på psykisk helse, herunder livskvalitet, symptomer på psykiske plager og lidelser, kontakt med helsetjenesten for psykiske helseplager, de vanlige psykiske lidelsene og selvmord. Avdelingen har om lag 20 medarbeidere og driver flere store prosjekter med både nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
 

Arbeidsoppgaver:

Bidra til å lede arbeidet med nasjonal samordning av kunnskap om psykisk helse blant voksne
Lede eller bidra til forskning og helseanalyse innen avdelingens temaområder
Analysere data og publisere vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter.
Videreutvikle nettverk og samarbeid med forskere internt ved FHI og ved andre fagmiljø nasjonalt og internasjonalt
Bidra til å styrke datagrunnlaget på psykisk helse hos voksne
Bidra aktivt til å sikre ekstern finansiering
Formidle forskningsresultater for andre fagmiljø, samt for forvaltning og publikum for øvrig
Lede oppgaver som avdelingen mottar gjennom tildelingsbrev og oppdrag fra departementet og direktorater
Bidra til FHI sitt beredskapsarbeid 

Kvalifikasjoner:

Det kreves en doktorgrad innen psykologi, medisin, sosiologi, epidemiologi, pedagogikk, økonomi eller annet relevant felt.
Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter de siste fem årene.
Svært gode kunnskaper i kvantitative forskningsmetoder og epidemiologi.
Erfaring med bruk av statistikkprogrammer som SPSS, R, Stata eller tilsvarende.
Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:
Oversikt over forskningsmiljøer innen psykisk helse blant voksne i Norge
Erfaring fra prosjektledelse og veiledning
Erfaring med skriving av forskningssøknader
Erfaring med formidling til myndigheter, media og offentligheten
Kjennskap til regelverk for bruk av data fra helseundersøkelser og helseregistre.

 

Personlige egenskaper:

Gode samarbeidsevner
God gjennomføringsevne
Motivasjon og engasjement for stillingen
Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

  • Folkehelseinstituttet er en arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
  • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
  • Et inspirerende arbeidsmiljø miljø med høyt kvalifiserte forskere som har kontakter i inn- og utlandet.
  • Mulighet til å delta i internasjonale forskningssamarbeid samt delta på vitenskapelige møter og konferanser
  • Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
  • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse og gunstig boliglån i Statens pensjonskasse