Detaljer


Fagutvikling og formidling av kvalifisering for voksne innvandrere

Som fagdirektorat har IMDi en sentral rolle i fag- og videreutviklingen av kvalifiseringstilbudet for nyankomne innvandrere. IMDi har også en viktig oppgave som pådriver ovenfor, og samordning av, sentrale sektormyndigheters tiltak og virkemidler. 

For å oppnå målet om at nyankomne innvandrere skal få en varig tilknytning til arbeidslivet i Norge og bli økonomisk selvhjulpne må IMDi løpende utvikle våre tjenester og formidle anvendbar kunnskap om kvalifisering til kommunene og andre sentrale samarbeidspartnere.

IMDi utlyser i den forbindelse en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Kvalifiserings- og arbeidslivsseksjonen. Den vi skal ansette må ha kunnskap om integrering og kvalifisering for voksne, erfaring med å gjennomføre store arrangementer og ha god kunnskap om, og gjerne erfaring fra, ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre kompetansehevende arrangementer og møter
 • Formidling av og fagutvikling på kvalifiseringsfeltet
 • Samarbeide med sentrale og regionale aktører om relevante tiltak, virkemidler og utviklingsarbeid de forvalter
 • Formidle anvendbar kunnskap til kommunene og samarbeidsaktører om kvalifiserings- og opplæringsløp 
 • Utarbeide høringsinnspill         
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

Du må ha: 

 • Høyskole/universitet, masternivå. Gjerne samfunnsvitenskapelig utdanning.
 • Arbeidserfaring innen offentlig forvaltning. Særlig relevant erfaring med oppdrag knyttet til statlig sektor kan kompensere for dette kravet
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av store arrangement
 • Erfaring fra kvalifisering av voksne og integreringsfeltet 
 • Kunnskap om og forståelse av relevant forskning, utredninger og statistikk om kvalifisering av innvandrere, og evnen til å formidle slik kunnskap

  
I tillegg er det en fordel at du har:

 • God kunnskap om og erfaring fra/samarbeid med ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
 • Erfaring fra kompetanse- og utdanningsfeltet  
 • Relevant erfaring med fagutviklings- eller prosjektarbeid    Arbeidserfaring med digital utvikling og formidling
 • Kjennskap til ordningene under introduksjonsloven
 • Relevant erfaring med fagutviklings- eller prosjektarbeid           

Personlige egenskaper:

 • Jobber selvstendig, strukturert og målrettet i gjennomføring av oppgaver, og tar selv initiativ til kreative løsninger på utfordringer
 • Svært gode muntlige og skriftlige formidlingsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne og vilje til å arbeide innenfor ulike oppgaveområder, og kunne takle uforutsette og hektiske bestillinger

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 kr. 430.500-630.500 / seniorrådgiver stillingskode 1364 kr. 535.200-670.100. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse