Fagdirektør mat

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

VKM søker ny fagdirektør for mat- og helseområdet, som dekker hele verdikjeden for mat. Fagdirektøren sitter i sekretariatets ledergruppe og rapporterer til direktøren for VKM.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø er en faglig uavhengig komité på mat-, helse- og miljøområdet. Formålet med VKM er å sikre uavhengige vitenskapelige vurderinger av forhold som har direkte eller indirekte betydning for helsemessig trygg mat langs hele matkjeden, og for miljøet.
Mat- og helseområdet i VKM inkluderer mattrygghet, trygt fôr, ernæring, kosmetikk, plantehelse, plantevernmidler, genmodifiserte organismer, dyrehelse og dyrevelferd. 

Stillingen innebærer nær kontakt og samhandling med Mattilsynet og Helsedirektoratet, i nært samarbeid med prosjektlederne i sekretariatet.
Fagområdet er i stadig utvikling, og vi søker en utviklingsorientert fagperson med bred kunnskap og erfaring fra området. VKM har et bredt internasjonalt samarbeid. EUs Grønne Giv («European Green Deal»), med underliggende strategier som «Farm to Fork» blir viktige for VKMs oppdragsgivere og norske fagmiljøer framover.

Vitenskapskomiteen er inndelt i én hovedkomité og 11 faggrupper. I hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM og sluttbehandler større saker. Fagdirektøren koordinerer arbeidet i hovedkomiteen og skal bidra til faglig og strategisk videreutvikling av komiteen.

VKM organiserer arbeidet med sine vurderinger i prosjekter. Prosjektene ledes av prosjektledere i sekretariatet, som også er koordinatorer for VKMs faggrupper. Fagdirektøren for mat er prosjekteier for VKMs prosjekter innenfor mat- og helseområdet. Prosjekteier har ansvar for å følge opp prosjektenes framdrift og resultater, og støtte prosjektlederne i gjennomføringen av prosjektene. Organiseringen av arbeidet, og videreutvikling av gode og effektive arbeidsmetoder i VKM er i kontinuerlig utvikling. 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves doktorgrad med relevans for VKMs virksomhet innen mat og helse
 • Det kreves relevant forskningserfaring
 • Erfaring fra arbeid med risikovurderinger og systematiske kunnskapsoppsummeringer er ønskelig
 • Erfaring fra ledelse, fortrinnsvis fra forskning og offentlig forvaltning, vektlegges
 • Erfaring fra eller kjennskap til aktuelle norske samarbeidsmiljøer og godt faglig nettverk er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • God til å samarbeide, bygge relasjoner og kommunisere internt og eksternt
 • Utviklingsorientert og strategisk
 • Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Trygg og tydelig i en prosjekteiers koordinerende lederrolle med evne til å motivere, inspirere og prioritere

Vi tilbyr:

 • For den rette person vil fagdirektørstillingen innebære stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet miljø
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som fagdirektør og lønn etter kvalifikasjoner i henhold til statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid