Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Fagarbeidar barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å bidra til glede og tryggleik i våre flotte barnehagar?
Kvam har ledige faste stillingar og vikariat frå 01.08.23.

Me søkjer barne- og ungdomsarbeidarar som likar å laga gode kvardagar saman med små born. Me søkjer etter deg som er god på relasjonar og som er glad i å gje born gylne augneblink. Me er opptekne av gode fagmiljø og arbeider for kontinuerleg kompetanseutvikling.

 • Har du særskilde ynske om arbeidsstad og stillingsstorleik er det viktig at du skriv di prioritering i søknaden.
 • Har du søkt på open søknad i løpet av året må du likevel søkje på denne utlysinga.
 • Barnehagane våre er plassert i Strandebarm, Tørvikbygd, Norheimsund, Øystese og Ålvik.

Vil du vite meir om dei kommunale barnehagane, les her: Barnehagar i kvam herad    


Arbeidsoppgåver

 • Medansvar for å skapa ein god barnehagekvardag for både det enkelte barn og grupper, i samarbeid med ped.leiar/barnehagelærar
 • Levera god kvalitet i relasjonar med barn og foreldre
 • Vera ein trygg vaksen
 • Tilretteleggja for leik og læring
 • Delta i å skapa kvalitet i rutinesituasjonar
 • Delta i å utvikla barnehagen
 • Bidra til godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre
 • Bidra til å ivareta helse, miljø og tryggleik i barnehagen

Kvalifikasjonar

 • Barne- og ungdomsarbeidar, men er og interessert i deg som har anna relevant utdanning eller yrkeserfaring og ynskjer å arbeida i barnehage
 • Erfaring frå arbeid i barnehage er ein fordel
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Bestått A2 i skriftleg framstilling og B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon

Ved nytilsetjing vert det stilt krav om politiattest av ny dato. Denne skal ikkje leverast med søknaden


Personlege eigenskapar

 • Påliteleg, omsorgsfull og engasjert
 • Du har godt humør og positiv innstilling
 • Fagleg oppdatert
 • Deg som er leiken og evnar å inspirere og engasjere born
 • Møter born, kollega og føresette med respekt
 • Er fleksibel og løysingsorientert
 • Eit positivt barnesyn: "Barn gjer så godt dei kan"

Me tilbyr

 • Spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Tilsetjing på vanlege vilkår for kommunale arbeidstakarar

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette