Ledig stilling

Utlendingsdirektoratet

Er du UDIs nye regiondirektør i Bergen?

Offentlig forvaltning

Vi er på jakt etter deg som er ein robust og inspirerande leiar som får det beste ut av samarbeidspartnarane og medarbeidarane dine, både i kvardagen og i beredskapssituasjonar. Du trivst med ei utoverretta rolle og representerer Ulendingsdirektoratet (UDI) på ein profesjonell og tillitvekkande måte, både regionalt og nasjonalt. Som regiondirektør i UDI bidrar du i utviklinga av organisasjonen ved å jobbe tillitsbasert og legg til rette for autonome team, kontinuerleg læring, forbetring og digitalisering. Alt dette skal bidra til at vi leverer effektive og brukarvennlege tenester og er eitt UDI som leverer resultat saman. 

UDI er ein beredskapsorganisasjon, der oppgåver og arbeidsmengde i stor grad blir påverka av migrasjonssvingingar. Dette stiller høge krav til ein fleksibel og robust organisasjon. Som regiondirektør i Bergen er det din jobb å inspirere, trygge og legge til rette for medarbeidarane dine. Samtidig er du UDIs representant i regionen i møtet med myndigheiter, samarbeidspartnarar og media.

Regionkontoret i Bergen er ein del av Mottak og retur i UDI. Hovudmålet for mottaks- og returprosessen er rask integrering og rask retur. Migrasjonssvingingane har direkte innverknad på arbeidet vårt ved at vi har ansvaret for å opp- og nedskalere mottaksplassar etter behov og ta vare på bebuarane på mottak. Vi driftar ikkje mottaka sjølve, men set dei ut på anbod og inngår avtalar med leverandørar. I fjor inngjekk vi avtalar for rundt 2 mrd. kroner. 

I UDI er vi om lag 1000 tilsette, og rundt 160 av dei jobbar i Mottak og retur, ved fem regionkontor. Som regiondirektør har du personalsvar for – for tida – ca. 20 medarbeidarar ved kontoret i Bergen. Du rapporterer direkte til direktør for Mottak og retur, og er ein del av leiarteamet nasjonalt. 

Regionkontoret er ansvarleg for mottaka og beredskapsarbeidet i fylka Vestland og Rogaland. Kontoret samarbeider med ulike aktørar på regionalt nivå som kommunar og andre etatar, i tillegg til driftsoperatørar og mottak . Som regiondirektør har du ansvar for fag og strategi, mellom anna ei god kontrakts- og økonomiforvaltning.

Regiondirektør leiar i dag to team med nasjonale oppgåver. Eit team med oppgåver innanfor busetting- og integrering og eit team som følgjer opp asylsøkarar med spesielle behov i mottakssystemet. Begge team har teamdeltakarar på tvers av UDI. Arbeidet inneber utstrekt samhandling på tvers både internt og eksternt, mellom anna dialog med myndigheitsaktørar på nasjonalnivå, som for eksempel IMDi, Helsedirektoratet, politiet, statsforvaltarane og Justis- og beredskapsdepartementet. Det kan kome endringar i organisering og leiing av team avhengig av behov.     

Kvalifikasjoner:

 • Du har høgare og relevant utdanning på mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
 • Du har solid leiarerfaring, gjerne frå ein større, kompleks organisasjon med høgt endringstrykk.  
 • Du har god forståing for offentleg forvaltning, politiske prosessar og ansvarsområda til andre etatar.
 • Du har god økonomi-, verksemds- og rolleforståing. 
 • Du har erfaring med prosessleiing med fokus på kontinuerleg forbetring. Kjennskap til smidig arbeidsmetodikk eller LEAN er ønskeleg.  
 • Du har god digital forståing.  
 • Du har svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne.  
 • Det er ønskeleg med erfaring frå beredskap og mediehandtering.

Personen som blir tilsett, må kunne sikkerheitsklarerast på nivå hemmeleg.  

Personlige egenskaper:

 • Du er ein dyktig og robust leiar som er god til å bygge tillit på alle nivå, både internt og eksternt.
 • Du er ein leiar som set retning, er god på relasjonsleiing og gir tydeleg ansvar og handlingsrom. 
 • Du er ein lagspelar som har svært gode samarbeidsevner og oppnår resultat saman med andre.
 • Du er strategisk og tenker heilskapleg, samtidig som du har god fagleg og operativ forståing.  
 • Du er ein omsorgsfull leiar som er nysgjerrig på andres perspektiv og er god til å få med deg folk. 
 • Du er ein pådrivar for endring og er innovativ og løysingsorientert med gjennomføringskraft.
 • Du er strukturert, god til å prioritere og tar gode og raske avgjerder når det trengst. 
 • Du er dyktig til å formidle og kommunisere både med enkeltpersonar, i større forsamlingar og media. 
 • Du har stor interesse for flyktningfeltet.  

Vi vil legge stor vekt på at den vi tilsett, er personleg eigna for stillinga.  

Vi tilbyr:

 • ei spennande leiarstilling med utfordrande oppgåver i ei verksemd prega av høg fagleg kompetanse og dyktige medarbeidarar med eit stort engasjement for samfunnsoppdraget
 • ein dynamisk og fleksibel arbeidsplass med eit viktig samfunnsoppdrag  

Vilkår
Stillinga er lønt som regiondirektør (kode 1477) i lønnsspennet 850.000–950.000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjonar. For spesielt kvalifiserte søkarar kan høgare lønn vurderast. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrar deg gode ordningar for pensjon, lån og forsikring.

Anna 

Attestar/vitnemål må lastast opp i Webcruiter og leggast ved søknaden. For at vi skal kunne vurdere om du er kvalifisert, må du legge ved dokumentasjon på utdanning. Vi ber deg om å hente opp vedlegg frå Vitnemålsportalen i søknadsprosessen i Webcruiter. Ved utdanning frå utlandet må du legge ved godkjenning frå NOKUT/HK-direktoratet.

Dersom vi får kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkar frå kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar i desse gruppene, det vil seie å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om krava i Statens arbeidsgivarportal.

Vi oppfordrar søkarar til å krysse av i jobbportalen dersom dei har ei funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssingane dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine.  

I samsvar med offentleglova kan ein søkar bli offentleggjord sjølv om han/ho har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista. Vedkommande vil i så fall bli varsla.