Er du lederen som skal bidra til at PST kan håndtere de alvorligste truslene mot landet?  

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

Vi søker avsnittsleder til operasjonssentralen i PST, som er et av flere avsnitt ved First Response Center (FRC). Seksjonen har ansvar for mottak, vurdering, formidling og oppfølging av all informasjon som kommer inn til PST. Vi har som målsetning å avklare tips, trusler og bekymringsmeldinger så raskt som mulig. Dette gjøres gjennom bruk av egne ressurser i seksjonen, PSTs øvrige ressurser, politiet og andre samarbeidende samfunnsaktører. Målet er å finne informasjon som kan bidra til å avklare bekymringer raskt.

Hvis dette høres spennende ut og du er klar for en utfordrende, hektisk og meningsfull lederoppgave, er du kanskje den vi leter etter! 

Arbeidsoppgaver:

Som avsnittsleder har du det faglige og personalmessige ansvaret for operasjonssentralen. Avsnittet har et bredt og krevende oppgavespenn og består av mange kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn. Arbeidsoppgavene dine vil være å lede personellet som håndterer akutte operative situasjoner 24/7, gir operativ støtte til PSTs enheter ute og samarbeider operativt med det øvrige politiet. Som deres leder må du evne å koordinere og prioritere ulike trusler og tiltak med korte tidsfrister. 
Digitalisering og bruk av nye teknologiske verktøy vil være viktig for å utvikle arbeidsprosesser som sikrer god beslutningsstøtte. Du må ha evne og lyst til å kombinere teknologi og innovasjon for å løse oppgavene som er tillagt avsnittet.  
 
Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST. 

Kvalifikasjoner:

For å være aktuell for stillingen kreves det fullført politihøgskole og ledererfaring. God kjennskap til politioperative tiltak for å kunne håndtere trusler raskt og god forståelse for lovmessige muligheter og begrensninger, er en forutsetning. Det kreves også erfaring fra beredskapsarbeid og krisehåndtering, etterretning, og etterretningssystemer. Det er ønskelig med lederutdanning og erfaring med å lede innføringen av nye digitale verktøy. God forståelse for PSTs samfunnsoppdrag, samt kjennskap til de viktigste samfunnsaktørene vi samhandler med, er forventet i stillingen.
 
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning.

Personlige egenskaper:

Vi søker en leder som er dyktig til å følge opp medarbeiderne og som tilrettelegger for læring og nytenkning. Du har god evne til å tenke helhetlig, langsiktig og strategisk og gir enheten en klar forståelse av retning. Du må være initiativrik, relasjonsorientert samt evne å skape tillit. Du har en positiv innstilling og bidrar til å motivere de rundt deg slik at avsnittet og seksjonen oppnår de mål som er satt. Som leder av operasjonssentralen må du også utvikle gode samarbeidsrelasjoner med relevante aktører internt og eksternt.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en utfordrende lederstilling der du kan bidra til utvikling innen et område i stadig endring.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 679 000-789 200 i lønnstrinn 73-79, som politioverbetjent. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne.  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.


Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.