Ledig stilling

Nittedal kommune

Enhetsleder Tverrfaglige Hjemmetjenester

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en tydelig og relasjonell leder for Enhet Tverrfaglige Hjemmetjenester i Nittedal kommune. Du har solid kunnskap på fagområdet, og liker å skape resultater i samarbeid med andre.

Som enhetsleder vil du få stor innflytelse i å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Nittedal kommune, og hjemmetjenesten spesielt. Mestring, forebygging, tidlig innsats og livskvalitet er viktige prinsipper vi bygger på. Målet er at brukere skal få bo hjemme så lenge som mulig. Brukers ønsker og tverrfaglige vurderinger står sentralt i våre tjenester. Kommunen har tatt i bruk en del velferdsteknologiske løsninger, men i hjemmetjenesten er mulighetsrommet for utvikling på dette feltet stort. 

Tverrfaglige hjemmetjenester har de siste to årene vært gjennom en større endringsprosess for å få kontroll på økonomien, og sette fag og utvikling i system. Enheten består idag av fire avdelinger/team: hjemmesykepleie med team Skytta, Mo og Hakadal, samt avdeling Mestring og forebygging som består av fysio- og ergotjenesten, praktisk bistand og hjelpemiddeltjenesten. Ansatte i avdeling mestring og forebygging jobber på tvers av sykepleierteamene og mot innbyggere uten andre tjenester. I løpet av høsten får vi på plass tverrfaglige team integrert i hver geografiske sone. Teamene består av fysio,- og ergoterapeut, sykepleier, hjemmetrener, samt saksbehandler knyttet tett til. Tidlig tverrfaglig innsats gjennom disse teamene blir en viktig satsing det neste året. 

Enhetsleder har en ledergruppe bestående av fire avdelingsledere, en fag- og kvalitetsutvikler samt personalkonsulent og økonomikonsulent (50%). Hjemmetjenesten er en del av sektor Helse og Velferd som ledes av kommunalsjef. Enhetslederstillingen inngår i kommunalsjefens ledergruppe. 


Arbeidsoppgaver:

 • Enhetsleder har budsjett, resultat og personalansvar
 • Enhetsleder er ansvarlig for drift- og videreutvikling av tjenesten

Kvalifikasjoner:

Krav til erfaring:

 • Fortrinnsvis sykepleier (annen relevant høyskoleutdanning kan vurderes) 
 • Etter/videreutdanning i ledelse
 • Erfaring fra hjemmetjenester
 • Erfaring med endringsarbeid
 • God økonomi- og virksomhetsforståelse. Kunnskap og erfaring med budsjettansvar med dokumenterte resultater  
 • Erfaring som enhetsleder, fortrinnsvis fra hjemmetjenesten, med dokumenterte resultater 
 • Erfaring som avdelingsleder med dokumenterte resultater i hjemmetjenesten kan erstatte enhetslederkravet
 • God kjennskap til helse- og omsorgsloven, statlige dokumenter som for eksempel Stortingsmeldinger og øvrig relevante lov- og avtaleverk 

 Ønskelig med erfaring fra:

 • Offentlig sektor. Kommunal erfaring vil være et pluss
 • Endringsledelse, prosjekt- og prosessledelse
 • Digitalisering. Kompetanse til å vurdere potensial for og gjennomføring av digitalisering 
 • Kunnskap og erfaring fra omstillingsprosjekter

Personlige egenskaper:

 • Omstilling og endringsvillig
 • Gode samarbeidsevner og innbyggerperspektiv
 • Er nytenkende og opptatt av fag og utvikling
 • Trygg og tillitsskapende lederstil
 • Viser sterk operasjonell lederskap i kombinasjon med strategisk innsikt
 • Liker utfordringer og tar ansvar, og er opptatt av å skape resultater
 • Løsningsorientert 
 • Viser gjennomføringskraft, gir tillit og delegerer
 • Evner å veilede og bistå avdelingsledere i sin lederrolle
 • Fremmer et godt arbeidsmiljø som bidrar til trygge medarbeidere
 • Er tydelig, samtidig som du er lydhør og empatisk

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Inspirerende ledergruppe 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø  

 

Kommunen har som personalpolitiske mål - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.