Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Divisjonsdirektør økonomi og IT

Direktorater og tilsynsorgan

IMDi gjennomfører regjeringens integreringspolitikk, og skal bidra til å få flere i arbeid, bygge sterke fellesskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll.
IMDI er premissleverandør for utviklingen på feltet, gir råd om politikkutvikling og samarbeider med og gir råd og veiledning til andre sektormyndigheter, kommuner, arbeidsgivere og sivilsamfunn med flere. IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner.

Stillingen som divisjonsdirektør økonomi og IT er sentral for å medvirke til at IMDi kan realisere sitt samfunnsoppdrag og strategiske ambisjoner gjennom effektiv drift, gode styringssystemer og et solid analyse- og kunnskapsgrunnlag. Divisjonsdirektøren har et overordnet ansvar for IMDIs økonomistyring, og skal legge til rette for god og helhetlig styring og rapportering.
 
Divisjonen økonomi og IT har også overordnet ansvar for styring av tilskuddsforvaltningen i tett samarbeid med fagdivisjonene, i tillegg til ansvar for forvaltning av enkelte tilskudd. Divisjonen har videre ansvar for drift av IMDis IT-systemer og infrastruktur, samt dokumentasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet, anskaffelser og bygningsmessig drift.  
 
Divisjonsdirektør økonomi og IT rapporterer til direktør i IMDi, og sitter i ledergruppen i direktoratet. Divisjonsdirektør leder en divisjon med tre avdelinger, og til sammen omkring 40 ansatte.

Kvalifikasjoner:

Aktuell erfaring og kompetanse:

Vi søker en trygg, tydelig og samlende divisjonsdirektør som kan være en pådriver for utvikling, og samtidig sikre gode tjenesteleveranser med høy kvalitet. Evne til å tenke langsiktig og sette en tydelig retning for divisjonens arbeid er viktig. Stillingen krever høy grad av samhandling på tvers, og evne til å bygge gode relasjoner. Ny divisjonsdirektør må evne å bygge et godt team som sammen skal bidra til å utvikle økonomi-, drifts- og IT-funksjonen i IMDi.

Aktuelle kandidater har bred erfaring fra ledelse av økonomifunksjoner, gjerne i komplekse virksomheter med et bredt spekter av tjenester Solid innsikt i statlig økonomistyring, og budsjettprosesser vil bli vektlagt. Det vil også være en fordel med innsikt i IT og digitaliseringsprosesser. Kapasitet til å se hvordan man kan understøtte driften og minimere kostnader ved bruk av teknologiløsninger, er viktig.
 
Aktuelle kandidater har relevant utdanning på masterutdanning eller tilsvarende. For kandidater med omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 
Vi kan tilby en sentral lederrolle i kjernen av IMDIs samfunnsoppdrag. Rollen gir deg mulighet til å være med å utvikle IMDi og IMDi sin viktige rolle som pådriver for like muligheter, rettigheter og plikter - i et mangfoldig og inkluderende samfunn.

Vi tilbyr:

  • Stillingen som divisjonsdirektør økonomi og IT er sentral for å medvirke til at IMDi kan realisere sitt samfunnsoppdrag og strategiske ambisjoner gjennom effektiv drift, gode styringssystemer og et solid analyse- og kunnskapsgrunnlag.
  • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
  • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Lønn etter avtale
  • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo eller Narvik