Detaljer

 • Bedrift
  Eidfjord kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2021
 • Sted:
  EIDFJORD
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  Eidfjord
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  3
 • karriere-kode:
  3361016
 • Se her for andre jobber fra Eidfjord kommune

Spørsmål rettes til

Geir Underhaug
tlf: 53673500


DIVERSE STILLINGAR

Ledige stillingar i Eidfjord kommune

l 100% fast stilling for rådgjevar arealplan

Forvaltningsavdelinga består i dag av sju årsverk, og er ansvarleg for handsaminga av saker innanfor m.a. plan, byggjesak, landbruk, vilt- og naturforvaltning, kart- og oppmåling, og matrikulering. Me ser etter nokon med interesse for feltet, og som kan bidra til god kvalitet i kommunen sitt planarbeid.

Arbeidsoppgåver

 • Handsama private arealplanar
 • Førebu plansaker til politisk handsaming
 • Utarbeida kommunale arealplanar
 • Rettleia private, utbyggjarar og næringsliv
 • Ajourføring og forvaltning av kommunen sine kartbasar

Som tilsett på eininga må du dessutan rekna med å ta del i oppgåver knytt til tilgrensande saksfelt.

  Kvalifikasjoner

  • Relevant høgskule- eller universitetsutdanning, fortrinnsvis innan arealplanleggjing
  • I særskilde høve kan lang erfaring innan fagfeltet kompensera for manglande utdanning
  • Erfaring frå offentleg forvaltning er ein føremon, men ikkje eit krav
  • Det er ynskjeleg med kjennskap til plan- og bygningslova
  • Evne til å arbeida nøyaktig, effektivt og sjølvstendig
  • Evne til å formulera deg klart og tydeleg, skriftleg og munnleg
  • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde

   Me tilbyr

   • Høve til vidareutdanning
   • Høve til å vera med på å påverka eigen arbeidskvardag
   • Hjelp til å skaffa bustad
   • Løn etter avtale

   l 100% fast stilling for VA-ingeniør

   VA-avdelinga består i dag av 2,43 årsverk samt 4 personar på vekesvaktordning. VA-nettet består av 6 vassverk, 4 reinseanlegg, 30 pumpestasjonar samt høgdebasseng og trykkaukestasjonar. Med store investeringar og utbyggjingsprosjekt i offentleg og privat regi ynskjer Eidfjord kommune og styrkja kompetansen på VA.Me ser etter nokon som kan vera med å vidareutvikla og vedlikehalda infrastrukturen på VA-nettet til heile kommunen.

   Arbeidsoppgåver

   • Driftsansvarleg for VA-anlegg i heile kommunen
   • Utarbeida vaktplanar
   • Delta i vekesvaktordning på VA-anlegg
   • Vera bindeledd mellom driftsoperatørar og kommuneleiing
   • Sakshandsaming innan fagfeltet
   • Ansvarleg for innrapportering for VA-sektoren
   • Personalansvar for driftsoperatørar

    Kvalifikasjoner

    • Relevant utdanning innan VA/kommunalteknikk
    • Lang erfaring kan kompensera for manglande utdanning
    • Erfaring frå andre kommunar eller offentleg forvaltning er ein føremon
    • Erfaring med innkjøp etter LOA (Lov om offentlege anskaffelsar)
    • Evne til å arbeida nøyaktig, effektivt og sjølvstendig
    • Evne til å formulera deg klart og tydeleg, skriftleg og munnleg
    • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde

     Me tilbyr

     • Høve til vidareutdanning
     • Høve til å vera med å påverka eigen arbeidskvardag
     • Hjelp til å skaffa bustad
     • Løn etter avtale

     l 80% mellombels stilling (60% Ulvik herad, 20% Eidfjord kommune) for prosjektleiar helse og omsorg

     Helse - og omsorgssektoren i Ulvik herad og Eidfjord kommune har fleire utviklingsprosjekt på gang og me søkjer difor prosjektleiar til å leia desse. Helse og omsorgssektoren har stort fokus på endring og omstilling for å imøtekoma framtida sine krav til tenesteproduksjon. Eit stort satsingsfelt er velferdsteknologi der ein skal jobba tverrsektorielt og inkludera IT, teknisk eining og både ute- og inneteneste innan pleie- og omsorg. Prosjektleiar skal vera både pådrivar for framdrift og sikra implementering av endringar.

     Stillinga er prosjektfinansiert og varer 1 år, med mogeleg forlenging. Denne stillinga er eit samarbeid mellom Ulvik herad og Eidfjord kommune (Ulvik 60 % og Eidfjord 20%). Prosjektleiar vil ha kontorstad i begge herada.

     Arbeidsoppgåver

     • Delta i prosjektmøter på vegne av herada
     • Søkja tilskot til velferdsteknologi og andre prosjekt
     • Sikra kontinuitet i prosjekta
     • Rapporteringsansvar for prosjekta
     • Kunnskapsdeling, implementering og nettverksbygging
     • Implementera endringar i samarbeid med avdelingsleiarar

     Kvalifikasjonar

     • Helsefagleg bakgrunn, fortrinnsvis 3- årig høgskule
     • Leiar- og utviklingskompetanse er ei føremon
     • Erfaring kan erstatta utdanningsnivå

     Personlege eigenskapar

     • Evne til initiativ og sjølvstendig arbeid
     • Fleksibel og endringsvillig
     • God munnleg og skriftleg formidlingsevna
     • Kan jobba strukturert og følgja tidplanar
     • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

     Personleg eigenskapar vert vektlagt

      Me tilbyr

      • Eit godt arbeidsmiljø
      • Ei verksemd i utvikling
      • Fagleg utvikling
      • Utfordrande arbeidsoppgåver
      • Fleksibel arbeidstid
      • Konkurransedyktig løn

       Ynskjer du å få søknaden handsama konfidensielt, må dette grunngjevast i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd.
       Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må leggjast fram ved tilsetting.
       Tilsetjing vil skje på dei vilkår og med dei plikter som følgjer av gjeldande lovverk, reglement og tariffavtalar.

      Sjå fullstendige lysingar på heimesida vår: www.eidfjord.kommune.no