Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Det er ledig verv som fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett, Telemark lagsokn

Det lyses ledig verv som fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett. 

Vervet knyttes til lagsoknet og omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet som fast forsvarer er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste forsvarere ved Nedre Telemark tingrett. 

Vervet er på åremål for seks år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Øvre aldersgrense er 70 år. 

For øvrig vises det til vilkårene fastsatt i kgl.res. 4. mars 2011 jf straffeprosessloven § 101 og § 107g. Ved utvelgelsen blir det lagt vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. 

Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. 

Nærmere henvendelse vedrørende vervet kan rettes til sorenskriver Jahn Mydland telefon 35 69 20 00 eller førstelagmann Dag Bugge Nordén telefon 35 69 21 00. 

Søknad vedlagt CV, vitnemål og attester sendes til Nedre Telemark tingrett: netepost@domstol.no. 

Søknadsfrist: 17. april 2020.