Ledig stilling

Kvam Herad i Brønnøysund

Rekneskap og analyse har ledig ei ufordrande og interessant stilling som controller

Controller

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer deg som er ambisiøs, har evne til å sjå oppgåver, moglegheiter og løysingar til det beste for vår kommune!

I stillinga som controller inngår du i eit team med 5 controllerar og vert ein viktig del av den økonomiske og analytiske kompetansen i Kvam herad. Arbeidsoppgåvene er varierte og utfordrande og me ynskjer deg som kan vera pådrivar for forbetringsarbeid som forenklar og effektiviserer.

Kvam herad forvaltar store økonomiske ressursar, både i drifts- og investeringsmidlar og eigedelar. I 2023 var driftsutgiftene på 1,1 milliardar kr. Ein del av arbeidsoppgåvene til avdelinga er å utarbeida økonomiske rapportar. Her kan du lese Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Arbeidsoppgåver

Som controller får du ansvar for økonomisk oppfølging av budsjett og skal vera ein pådrivar i budsjett-, rekneskap, analyse- og rapporteringsprosessar. Det er eit stort digitaliseringsfokus i heradet og controllerane er viktige bidragsytarar. Me nyttar Visma Pluss, Framsikt og Excel som daglege arbeidsverktøy. Oppgåvene kan verta tilpassa litt etter kvalifikasjoner og behov.

 • Controllerarbeid knytt til budsjett og rekneskap
 •  Aktivt følgja opp leiarane i dei ulike einingane med rådgjeving innan økonomistyring
 •  Samarbeida med einingane om å utvikle gode og framtidsretta kommunale tenester
 •  Jobbe med analysearbeid og være ein viktig bidragsytar for å vidareutvikla viktige tenester for innbyggjarane i kommunen
 • Medverka i utarbeiding av budsjett, økonomiplan, perioderapportar og årsmelding
 • Væra pådrivar for forbetringsarbeid og kontinuerlig leita etter forenkling og effektivisering av prosessar
 • Avstemming og kontroll av rekneskap

Kvalifikasjonar

 • Relevant økonomisk utdanning på master eller bachelor nivå
 • Erfaring frå liknande stilling/fagfelt er ynskjeleg, men ikkje eit krav
 • God presentasjonsevne og evne til å formidla analytisk informasjon
 • God digital kompetanse og interesse
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Personlege eigenskapar

Me ser etter deg som er sjølvstendig, analytisk og strukturert. Du er ambisiøs, og har evne til å sjå oppgåver, muligheiter og løysingar til det beste for Kvam herad. Du er god til å samarbeida og kommunisera med alle deler av organisasjonen, både skriftleg og munnleg. Du jobbar godt både sjølvstendig og saman med andre og du trivst med travle arbeidsdagar.

I tillegg ynskjer me at du:

 • er nytenkjande, nysgjerrig og set deg raskt inn i nye områder og oppgåver
 • jobbar strukturert, sjølvstendig og har gode analytiske ferdigheiter
 • har evne til å jobba under tidspress og levera som avtalt
 • ser heilskapen og har blikk for dei store linjene, men samtidig ser dei viktige detaljane
 • har interesse for utvikling og bruk av IT-verktøy som forbetrar arbeidsprosessar

Vi tilbyr

 • Tverrfagleg og godt arbeidsmiljø der me jobbar saman om å utvikla kvarandre og Kvam herad
 • Spennande, meiningsfull og utfordrande arbeidsoppgåver hjå ein viktig samfunnsaktør som er i stor endring
 • Ein sjølvstendig arbeidskvardag med moglegheit for personleg og fagleg utvikling
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Generell informasjon:

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad ynskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne. I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta. Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.