Adresse


Drammensveien 288
0283  OSLO

NOKUT Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen oppføring hos:

NOKUT Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen

NOKUT er tilsynsmynde for utdanningar ved norske universitet, høgskular og fagskular. Vi fører tilsyn med over 4 000 utdanningstilbod ved rundt 140 lærestader. NOKUT tilverkar og tilrettelegg informasjon om utdanningskvalitet. Vi er også ansvarlege for den nasjonale studentundersøkinga, Studiebarometeret.

NOKUT er har godkjenningsmynde for utanlandsk høgare utdanning. Vi mottek årleg nærmare 8 000 søknader om godkjenning av utanlandsk utdanning. Som nasjonalt kompetansesenter for utanlandsk utdanning gir vi råd og informerer om dei norske godkjenningsordningane.

NOKUT er eit fagleg uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet med eit eige styre som øvste vedtaksorgan. NOKUT blir leia av administrerande direktør Terje Mørland og er organisert i tre fagavdelingar. I tillegg kjem interne fellesfunksjonar. NOKUT har 148 ansatte. I tillegg engasjerer vi ca 900 sakkunnige i løpet av ein 2-årsperiode i ulike vurderingsprosessar.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse