• Bransje
    Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
  • Bedriftstype
  • Organisasjonsnummer
    944233199
  • Nettside
    Kvam kommune
  • Adresser

Kvam kommune


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Oppmålings- og geodataingeniør

Kvam kommune

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vil du bli vår nye geodata/landmålar kollega på eining for plan- og byggesak? Eininga består av engasjerte medarbeidarar med ulik fagbakgrunn. Eininga har ansvar for overordna arealplanar, områdeplanar, reguleringsplanar, byggesak og geodata. Me søker etter ein som er glad i å vere ute i natur med måleutstyr og ivrar for kart og GIS-analyser. Me leitar …

Informasjonsrådgjevar

Kvam kommune

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Kvam herad søkjer etter ein engasjert og strategisk informasjonsrådgjevar med interesse for lokalpolitikk, samfunn og kommunal tenesteproduksjon. Informasjonsrådgjevaren vil jobbe tett med ordførar, rådmannen, rådmannen si leiargruppa og fellessekretariatet for å sikre god intern og ekstern informasjon i kommunen. Er du rette personen for stillinga, ha…

Sjukepleiar 100 % stilling

Kvam kommune

Helsetjenester

Stillinga er ledig frå snarast og er for tida knytt til gruppa Kvam heimetenester.  Kvam heimeteneste gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande frå Kjepso til Ljones. Tenesta er i utvikling og me har fokus på styrking av kapasitet og kompetanse for å møte nye utfordringar. Målet er at det å bu i eigen heim skal vera eit reelt alternativ t…

Sjukepleiar /assisterande gruppeleiar 60/40 % stilling

Kvam kommune

Helsetjenester

Stillinga er ledig frå snarast og er for tida knytt til gruppa Kvam heimetenester.  Kvam heimeteneste gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande frå Kjepso til Ljones. Tenesta er i utvikling og me har fokus på styrking av kapasitet og kompetanse for å møte nye utfordringar. Målet er at det å bu i eigen heim skal vera eit reelt alternativ t…

Juridisk rådgjevar

Kvam kommune

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver Juridisk rådgjeving tverrfagleg i Kvam heradForhandlingar og tvisteløysing - representera kommunen i tvistesaker og rettsaker i samarbeid med øverste leiing i kommunenKontraktsrådgjeving, avtaleforvaltning og sakshandsamingBidra med kompetanse og leia innkjøpsprosessar etter lov om offentlege anskaffingarBidra med kompetanse i kommunale …

Helse- og omsorgssjef

Kvam kommune

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Kvam herad søkjer ein tydelig leiar med gjennomføringskraft og gode samarbeidseigenskapar, som tek ansvar for å realisera kommunen sine planer og visjonar for vidareutvikling av tenestetilbodet i helse- og omsorgseininga.  Helse- og omsorgssjefen leiar den største eininga i kommunen og omfattar pleie- og omsorgstenesta, kommunehelse (legetenesta,…