• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964952612
 • Antall ansatte
  730
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Gol kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Gamlevegen 4
  3550  GOL

Gol kommune oppføring hos:

Gol kommune

Gol kommune ligg sentralt plassert på austlandet, og er eit knutepunkt mellom aust og vest.
Gol har ei flatevidde på 532,5 kvm. Innbyggjartal og mykje andre opplysningar finn du her på Statistisk sentralbyrå sine sider.

Kor ligg Gol og korleis kjem ein dit

Gol ligg i dalføret Hallingdal i Buskerud fylke, 167 km nordvest for Drammen. Køyrer ein riksveg 7, er det 174 km frå Oslo til Gol, og 290 km frå Gol til Bergen .
Følgjer ein riksveg 52, kjem ein til Vestlandet via Lærdalstunnelen. Avstanden til Lærdal er ca. 110 km.
Over til nabodalføret Valdres køyrer ein riksveg 51. Det er ca. 50 km til Valdres sitt regionsenter, Fagernes.
Bergensbanen har stopp på Gol. Toget brukar ca. 2 t. 45 min. frå Oslo og i underkant av 4 timar til Bergen.
Dersom ein vil over til Vestlandet med buss, kan ein ta Sogn og Fjordane ekspressen til Førde via Sogndal.

Vær og natur

Gol har eit typisk innlandsklima, med kald vintrar og varme sumrar. Flatevidda i Gol er 530 km² og høgda over havet varierar mellom 180 og 1295 meter. Austover mot Valdres ligg det tradisjonsrike Golsfjellet. Turistbedrifter, hytter og stølsgrender har lenge prega dette senteret for fjellturisme i øvre Buskerud. Det er tilrettelagt for eit aktivt friluftsliv med eit nett av merka løyper for både vinter- og sumaraktivitetar. Kommunen har to freda naturreservat: Lyseren våtmarksreservat som er eit kompleks av små vatn med myrer omkring og Metubba myrreservat, som er dominert av myrer av ulik type og med interessante planter og plantesamfunn.

Historie

Namnet Gol skal koma av Gord, som ei tid var namnet på elva som renn
gjennom bygda. Namnet tyder gjerde, gard, stengsel. Elva laga stengsel og set grense mellom to dalsider. Det er usikkert når dei fyrste menneska busette seg i Gol, men ein er ganske sikker på at ved år 1000 var minst 26 gardar i Gol rydda
og folkesett (”Boka om Gol”, b.1). Funn av dyregraver og jernslagg på Golsfjellet viser imidlertid at området har vore utnytta frå urgammal tid. Gol stavkyrkje blei i 1884 flytta til Bygdøy og danna grunnstamma i Norsk folkemuseum. I dag har
Gol berre kyrkjegarden att av det opprinnelege, men ein kopi av stavkyrkja er reist mellom riksveg 7 og Gol sentrum.

Næringsliv

Gol er ein av landets største reiselivskommunar, og er det regionale handels- og servicesenteret for regionen Hallingdal. Servicenæringane utgjer ca.. 70%, industri, kraft- og vassforsyning, bygge- og anleggsverksemd ca. 20% og landbruk ca. 10% av den totale sysselsetjinga.

Barnehage og skular

Gol kommune har full barnehagedekning. Tilbodet er fordelt på fem barnehageavdelingar og ein privat familiebarnehage. Kommunen har ein skule, 1. -10. trinn. Læringssenteret gir tilbod om grunnskuleopplæring, spesialundervisning og undervisning i norsk med samfunnsfag for framandspråklege. I tillegg har Gol vidaregåande skule og folkehøgskule.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Deltidsstilling i Gol barnehage for teiknspråkkyndig

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol barnehage med dei tre kommunale barnehagane Breidokk, Herad og Vesterhuset arbeidar for ein kontinuerleg utvikling av barnehagane. I Breidokk barnehage har vi ledig ein deltidsstilling på 30 % for ein tegnspråkkyndig som kan vere med i opplæring i bruk av teikn for codabarn (høyrande barn av døve foreldre), med moglegheiter for å utvida stillinga å væ…

Tilkallingsvikar ved Gol skule

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol skule er ein 1-10-skule med 490 elevar og ca 90 tilsette Vi søkjer: • Tilkallingsvikar i som lærar • Tilkallingsvikar som fagarbeidar/assistent. Kvalifikasjonar: Godkjent utdanning etter kapittel 14 i forskrift til Opplæringsloven eller anna relevant utdanning/erfaring Vi ynskjer at du er: • Ein person med engasjement og interesse for barn og…

Helsefagarbeidar ved Heimetenesta

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heimetenesta har ledig følgjande stillingar: - 80 % fast stilling - 80 % vikariat i perioden 01.12.2022 – 31.08.2023 - 100 % vikariat i perioden 01.12.2022 – 31.08.2023 Vikarstillingane har arbeid kvar 4. helg. Vi tilsetter fortløpande etter som søknadene kjem inn. Heimetenesta har ansvar for ulike oppgåver knytt til å førebygge, behandle og tilrettel…

Sykepleier ved Heimetenesta 80 % fast stilling

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å jobbe med morgendagens utfordringer i helsevesenet og er interessert i å jobbe med faglig dyktige kollegaer? Da er hjemmetjenesten i Gol kommune for deg. Hver dag er ulik, og vi vet aldri hva neste dag bringer med våre rundt 160 brukere. I hjemmetjenesten har vi ansvar for ulike oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mest…

Sykepleier, 3 * 100 % fast stilling

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 3 x 100 % faste stillinger som sykepleier og vi ansetter fortløpende etter som søknadene kommer inn. Gol Helsetun er et sykehjem med 32 plasser for kort/rehabilitering- og langtidsplass, egen avdeling for personer med demens. Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og trivelig arbeidsmiljø. Stillingene er i turnus med dag- og k…

Støttekontakt

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kunne du tenkje deg å bli støttekontakt? Vi søkjer: Gol Kommune treng fleire støttekontaktar til å arbeide med barn, ungdom og vaksne med forskjellige funksjonshemmingar og bistandsbehov. Arbeidet vil først og fremst gå føre seg på ettermiddag/kveld eller i helger. Timetalet kan variere frå cirka 2 timar i veka og oppover. Du får eit sjølvstendig o…

Fastlege - 100 % vikariat

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ynskjer du eit spennande og variert legeliv med gode samarbeidspartnarar og eit triveleg arbeidsmiljø, kan du nå få eitt års vikariat ved kommunelegekontoret på Gol. Vi har fastlønna legar i alle aldrar som alle er innstilt på å ta godt imot ein ny kollega. Våre medhjelparar er kompetente, hyggelege og bidrar til eit svært godt kollegialt miljø. Kontoret er …

Tilkallingsvikar

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp. Vi søker helsefagarbeidere og ufaglærte som kan tenke seg å jobbe ekstra i hjemmetjenesten.    Vi søker: Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar i fe…

Tilkallingsvikar Gol Helsetun

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol Helsetun er ein sjukheim med totalt 32 plassar for kort- og langtidsplass. Vi har eit trivelig, ungt og dynamisk arbeidsmiljø,med mange dyktige medarbeidarar med høg fagleg kompetanse. Vi søker: Vi ynskjer kontakt med personar som kan vere vikar etter tilkalling og i feriar. Du må like å jobbe med menneske og samarbeide med kollegaer. Kvalifi…

Generell søknad

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi tilbyr: Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk Godt og inkluderende arbeidsmiljø Gode pensjonsordningar gjenom KLP eller SPK Hjelp til å skaffe bustad og ev. barnehageplass Generell informasjon: Ynskjer du jobb i Gol kommune og du har en kompetanse me treng? Følg med på våre utlysingar og søk på stilling. …

Tilkalling/generell søknad Barnehagene

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker: Tilkallingsvikar eller kortare vikariat ved behov Arbeidsoppgåver: Aktivitetar, leik, omsorg og læring med barn/barnegrupper inne og ute. Det er utarbeida stillingsbeskrivelse for dei ulike stillingane i barnehagane. Kvalifikasjonar: Barnehagefaglegutdanning og praksis Vi ynskjer at: Medarbeidarane er aktive, fleksible, lærevillige …