Detaljer


Avdelingssjef Gyn-/fødeavdelingen

Nåværende avdelingssjef går av med pensjon 01.09.2021, og stillingen som avdelingssjef blir ledig fra samme dato.

Arbeidsoppgaver

 • Alle ledere ved Sørlandet sykehus skal utøve ledelse i tråd med sykehusets verdigrunnlag, planer for foretaket, gjeldende lover og forskrifter samt øvrige styrende dokumenter.
 • Avdelingssjef har helhetlig lederansvar for fag, pasientsikkerhet og kvalitet, personal, drift og økonomi i egen avdeling.
 • Samarbeid og samhandling internt og eksternt vektlegges. Spesielt viktig er samarbeid om pasientforløp med barne- og ungdomsavdelingen samt avdeling for pelie og poliklinikk i Arendal og kvinneklinikken i Kristiansand.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en medarbeider med lederkompetanse/-erfaring som ønsker å bidra til faglig og driftsmessig videreutvikling av klinikk somatikk Arendal.
 • God forståelse av økonomi og effektiv drift vektlegges, samtidig som det er viktig å tilrettelegge for god kvalitet i pasientbehandlingen.
 • Avdelingssjef må være omstillingsdyktig, og ha evne til å initiere og lede omstillingsprosesser med tanke på forbedringer i pasientbehandling og drift.
 • Vi ønsker søkere med helsefaglig utdanning på høgskole-/universitetsnivå.
 • Lederutdanning og/eller erfaring fra ledelse i komplekse virksomheter er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til å samarbeide godt med øvrige avdelingssjefer samt det faglige miljøet på alle nivåer er avgjørende for at både avdelingen og klinikken skal fungere godt i tråd med intensjonene.
 • Evne og vilje til å styre virksomheten og til å skape samhold og godt arbeidsmiljø for kunnskapsmedarbeidere med høye krav.
 • Vilje og evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger.
 • Bidra til å styrke faglig samarbeid på tvers i foretaket.
 • Godt samarbeid med tillitsvalgte er vesentlig.

Vi tilbyr

 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø.


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Ønsker du mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med klinikkdirektør, Berit Grønning Nielsen, på tlf: 975 61 670.

Om Bedriften

Sørlandet sykehus HF består av 6 klinikker og fem sentrale staber. Fra 2016 opprettet foretaket somatiske stedlige klinikker ved sykehusene i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Klinikk for prehospitale tjenester, medisinsk service og klinikk for psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling er tverrgående klinikker.

Klinikk somatikk Arendal hadde i 2020 et kostnadsbudsjett på 950 mill. kroner og har et brutto årsbudsjett på 835 årsverk. Klinikken består av ni avdelinger: medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, øyeavdeling, gyn-/fødeavdeling, APP (avdeling for pleie og poliklinikk), AIO (avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak) og merkantil avdeling.

Gyn-/fødeavdelingen omfatter egen føde-/barselenhet samt gynekologiske senger og poliklinikk som er organisert i avdeling for pleie og poliklinikk. Avdelingen har i 2020 ca 50 brutto årsverk og et inntektsbudsjett på ca 60 mill kroner. Antall fødsler er ca 900 pr år. Øvrige innleggelser i 2019 var ca 550, og antall poliklinikk og dagbehandling for avdelingen var ca 10 500.

Føde-barselavdelingen og barselpoliklinikk er organisert i gyn-/fødeavdelingen, mens gyn senger og poliklinikk og merkantile tjenester er organisert i hhv. avdeling for pleie og poliklinikk og merkantil avdeling. Det er derfor en sentral oppgave å samarbeid med disse for å sikre gode pasientforløp og kvalitet i tjenestene. Utdanningsansvar for både leger, jordmødre og barnepleiere er sentralt i avdelingssjefs ansvarsområde.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Se fullstendig stillingsutlysning her

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater