Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Austevoll kommune

Avdelingsleiar - Austevoll ungdomsskule

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø barneskule, Selbjørn barneskule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål å leggja til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, difor er folkehelse og livsmeistring eit av fleire satsingsområde.

Vil du vera med og utvikla den gode skulen i Austevoll?

Ingen kan skapa ein god skule åleine. Vi ønskjer deg som vil vera med og leia utviklinga av skulen sitt profesjonelle fellesskap, som har motivasjon og interesse for å vidareutvikla skulen som ein lærande organisasjon og som er engasjert i kvalitetsutviklingsarbeid. Slik kan vi få realisert det kollektive ansvaret for elevane si læring. Som avdelingsleiar går du inn i leiarteamet ved skulen.

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

Personalansvar for tilsette:

 • Medarbeidarsamtalar
 • Fråvær – og sjukefråværsoppfølging
 • Kompetanseutviklingsplanar
 • Rettleiing
 • Utvikla gode rutinar for digitale system
 • Rullerande ansvar for vikarar
 • Nytilsette

Dagleg drift og fagleg-pedagogisk utviklingsarbeid

 • Samarbeid og fagleg pedagogisk utviklingsarbeid
 • Koordinera samhandling med interne- og eksterne samarbeidspartnarar
 • Heim – skule samarbeid
 • Leggja til rette for og følgja opp kartleggingsprøvar, nasjonale prøvar og elevundersøkinga
 • Elevane sitt skulemiljø, særleg § 9A i opplæringslova
 • Inkluderande læringsmiljø

Kvalifikasjonar:

 • Godkjent lærarutdanning
 • Leiarutdanning /leiarerfaring er ein fordel
 • God IKT-kompetanse
 • Erfaring frå spesialpedagogisk  arbeid
 • Gode ferdigheiter innafor klasse-/læringsleiing og relasjonsleiing, samt skuleutvikling
 • Kunnskap om førebyggjande arbeid og  tidleg innsats
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Det vil bli lagt stor vekt på at du er personleg eigna til stillinga.

Personlege eigenskapar:

 • Du er fagleg engasjert, likar utfordringar og tek initiativ til å jobba fram forbetringar og gode løysingar
 • Du har gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse, er tydeleg og kommuniserer godt og respektfullt med elevar, føresette og tilsette
 • Du er sjølvstendig, men også samarbeidsvillig og løysingsorientert
 • Du er ein lagspelar som jobbar systematisk

Særlege krav knytt til stillinga:
Vi gjer merksam på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetjing. Politiattesten skal ikkje leggjast ved søknadspapira, men framvisast ved oppstart.

Vi tilbyr:

 • Moglegheit for fagleg utvikling i eit fagmiljø i utvikling
 • Spanande utfordringar
 • Som avdelingsleiar i Austevollskulen må du pårekna at inntil 50% av arbeidet vil vera undervisning/ 37,5 t arbeidsveke
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Lønn etter avtale

 

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annan dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsettingar.

Søknader kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar i kommunen.

 

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.