Avdelingsdirektør - kroniske sykdommer

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Ved Område for psykisk og fysisk helse er det ledig fast stilling som avdelingsdirektør i en nyopprettet avdeling for kroniske sykdommer.

Etter sterk vekst i oppgaver, antall ansatte og forskningsportefølje knyttet til feltet kroniske sykdommer oppretter vi nå en ny avdeling på feltet. Vi søker en avdelingsdirektør som ser det som en spennende utfordring å bygge opp denne avdelingen i tett samarbeide med avdelinger og sentre innen tilgrensende tematikk. Folkehelseinstituttet har i dag et sterkt og ekspanderende forskningsmiljø innenfor kroniske sykdommer og samsykelighet.


Den nyopprettede avdelingen har som målsetting å bygge et sterkt forskningsmiljø som produserer forskning og helseanalyser som er konkurransedyktig om eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen vil bestå av omkring 20 medarbeidere med høy kompetanse på feltet. Avdelingen har også et aktivt miljø innen avansert epidemiologisk metode og har flere store prosjekter finansiert av blant annet Forskningsrådet og EUs Horisont2020 program. FNs bærekraftmål og Norges forpliktelser gjennom Verdens helseorganisasjon om å redusere omfanget av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) har gitt ny kraft til arbeidet med å kartlegge og forebygge kroniske sykdommer. Ettersom vi stadig blir flere eldre, er det også flere som lever med og behandles for en eller flere kroniske sykdommer.


Psykisk og fysisk helse er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet, og består av til sammen 11 avdelinger. Området har bred ekspertise på forskning og helseanalyse knyttet til psykisk og fysisk helse med vektlegging av forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Område psykisk og fysisk helse består av ca. 220 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

Den nyopprettede avdelingen har ansvar for å videreutvikle vår forskning og analyser innen følgende fagfelt:

 • Befolkningens helse og somatisk sykdom, med prioritet på forhold som innebærer høy sykdomsbyrde, særlig sykdomsgruppene hjertekar, diabetes, kreft og KOLS
 • Legemiddelbruk i befolkningen inkludert omfang, trender, effekter og sikkerhet
 • Kartlegging av fysisk aktivitet i befolkningen, inkludert studier av determinanter og effekt av tiltak
 • Identifisere utsatte grupper og mulige effekter av covid-19 på sykdomsutvikling og død, samt studere effekt og bivirkninger av vaksine

Innenfor de ovennevnte kulepunktene, tydeliggjøre sosial ulikhet i helse og samsykelighet.

Avdelingsdirektørens arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for avdelingens medarbeidere
 • Sørge for at avdelingen bidrar til at området løser sine oppgaver innenfor forskning og helseanalyse
 • Utvikle avdelingen i samarbeid med ansatte og avdelinger og sentre innen tilgrensende tematikk.
 • Utgjøre en del av områdeledergruppen og bidra til helhetlig ledelse av området i samarbeid med øvrige ledere
 • Operasjonalisere Folkehelseinstituttets strategi til konkrete mål og resultater for avdelingen
 • Initiere og motivere til forskning av høy internasjonal kvalitet og til søknader om ekstern finansiering
 • Styrke brukermedvirkning i analyse og forskning
 • Initiere og motivere til formidling av og faglig debatt om forskningsresultater fra avdelingen
 • Initiere og sikre at avdelingen medvirker til tverrgående aktiviteter på instituttet, samt videreutvikling av nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Bidra til et fleksibelt og løsningsorientert institutt og god ressursutnyttelse på tvers av instituttets områder og på tvers av områdets avdelinger
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad og forskningsprofil med relevans for stillingen
 • Medisinsk eller annen helsefaglig bakgrunn er en fordel
 • God kjennskap til epidemiologisk metode er en styrke
 • Erfaring med forskningsledelse og annen ledererfaring er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring
 • God kjennskap til forskningsprogrammer og utlysninger om eksterne midler
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for ledelse
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som avdelingsdirektør, og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid