Avdelingsdirektør for Sykdomsbyrde

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Ved Område for psykisk og fysisk helse er det ledig fast stilling som avdelingsdirektør for en nyopprettet avdeling for sykdomsbyrde. Kontorsted for stillingen er enten i Oslo eller Bergen.

Psykisk og fysisk helse er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet, og består av til sammen 11 avdelinger med ekspertise på forskning og helseanalyse knyttet til psykisk og fysisk helse med vektlegging av forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Området består av omtrent 220 medarbeidere.

Folkehelseinstituttet har i dag et sterkt og ekspanderende forsknings- og analysemiljø rundt Senter for sykdomsbyrde (SyBy). Miljøet gir helhetlige beskrivelser av helsesituasjonen på nasjonalt- og fylkesnivå gjennom analyser av sykdomsbyrden som følge av sykdommer, skader og risikofaktorer. SyBy er det norske kontaktpunktet for det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet – the Global Burden of Disease (GBD) – som drives av Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) i Seattle, USA i samarbeid med Verdens helseorganisasjon. Sykdomsbyrdeprosjektet gjør det mulig å følge med på helsetilstanden og sykdommer over tid i ca. 200 land.
Vi ønsker å videreutvikle arbeidet og søker en avdelingsdirektør som ser det som en spennende utfordring å bygge opp en ny avdeling for sykdomsbyrde i tett samarbeide med avdelinger og sentre innen tilgrensende tematikk. Det tverrorganisatoriske senteret for sykdomsbyrde vil i sin helhet inngå i avdelingen og avdelingsdirektør vil også lede Senter for sykdomsbyrde (SyBy).

Hovedretning for arbeidet vil være tredelt: (i) internasjonale, nasjonale og fylkesvise sykdomsbyrdeanalyser, (ii) framskriving av sykdomsbyrde og (iii) funksjon som nasjonalt knutepunkt for The Global Burden of Disease (GBD). For å lykkes med disse satsingene må vi bygge et sterkt forsknings- og analysemiljø som er konkurransedyktig om eksterne forsknings- og innovasjonsmidler nasjonalt og internasjonalt. Det kan på sikt være aktuelt å legge andre tilgrensende oppgaver til avdelingen.

Den nyopprettede avdelingen vil ved oppstart bestå av ca. 6 medarbeidere med høy kompetanse på feltet og ha tilknyttet ca. 5 medarbeidere fra andre deler av instituttet i inntil 50%-stillingsandel. Medarbeiderne er lokalisert både i Bergen og Oslo. 

Avdelingsdirektøren vil ha fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen og inngå som del av områdeledergruppen. I tillegg inngår ledelse av arbeidet med sykdomsbyrdeanalyser som er en tverrgående funksjon ved instituttet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for avdelingens medarbeidere
 • Ansvar for videreutvikling av arbeidet med sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet, nasjonalt og internasjonalt gjennom Senter for sykdomsbyrde
 • Sørge for at avdelingen bidrar til at området løser sine oppgaver innenfor forskning og helseanalyse
 • Utvikle avdelingen i samarbeid med ansatte og avdelinger og sentre innen tilgrensende tematikk.
 • Utgjøre en del av områdeledergruppen og bidra til helhetlig ledelse av området i samarbeid med øvrige ledere
 • Operasjonalisere Folkehelseinstituttets strategi til konkrete mål og resultater for avdelingen
 • Initiere og motivere til forskning av høy internasjonal kvalitet
 • Initiere og motivere til søknader om ekstern finansiering
 • Styrke brukermedvirkning i analyse og forskning
 • Initiere og motivere til formidling av og faglig debatt om forskningsresultater fra avdelingen
 • Initiere og sikre at avdelingen medvirker til tverrgående aktiviteter på instituttet, samt videreutvikling av nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Bidra til et fleksibelt og løsningsorientert institutt og god ressursutnyttelse på tvers av instituttets områder og på tvers av områdets avdelinger
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad og forskningsprofil med relevans for stillingen
 • Relevant arbeidserfaring med tanke på avdelingens/senterets oppgaver
 • Erfaring med forskningsledelse og annen ledererfaring er ønskelig
 • Metodekompetanse med relevans for sykdomsbyrdeanalyser
 • God kjennskap til forskningsprogrammer og erfaring med å søke eksterne midler
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for ledelse
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringsevne


Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som avdelingsdirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid