Detaljer


Assisterende sikkerhetssjef (33/20)

Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser. Direktoratet har i dag ca. 1.000 ansatte. De fleste er knyttet til hovedkontoret i Oslo. I tillegg har UDI fem mindre regionkontorer. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og et viktig samfunnsoppdrag.  
 
Sikkerhetsstaben i UDI er plassert i direktørens stab og rapporterer direkte til UDIs direktør. Staben består av sikkerhetssjef og assisterende sikkerhetssjef. I tillegg består sikkerhetsorganisasjonen av sikkerhetsrådgivere ute i de ulike avdelingene. Sikkerhetsstaben har på vegne av direktøren ansvaret for sikkerheten i hele UDI, og samarbeider til daglige tett opp mot avdelingene i UDI og andre relevante eksterne etater. Sikkerhetsarbeidet i UDI er spennende og utfordrende, med ansvar for flere lokasjoner nasjonalt. I tillegg har direktoratet utstrakt reisevirksomhet i utlandet, også i land med et komplekst risikobilde. UDI er underlagt sikkerhetsloven og assisterende sikkerhetssjef vil bli sentral i implementeringen av ny sikkerhetslov i UDI.

Arbeidsoppgaver

Som assisterende sikkerhetssjef vil du:

 • være stedfortreder for sikkerhetssjefen i hans fravær
 • bidra til å profesjonalisere sikkerhetsarbeidet i UDI
 • bistå sikkerhetssjefen og direktoratets ledelse med gjennomføring av direktoratets
  overordnede oppgaver innenfor forebyggende sikkerhet og beredskap, og gjennom dette sikre ivaretakelse av relevante lover og forskrifter
 • sammen med sikkerhetssjefen styre, koordinere, overvåke og kontrollere arbeidet med forebyggende sikkerhet i UDI, og ut fra dette ha en helhetlig situasjonsforståelse av risikoer og utfordringer knyttet til sikkerheten
 • bidra til at direktoratet har et fullverdig system for sikringsrisikostyring og følge opp aktiviteter som f.eks. avviksbehandling, sikkerhetsrevisjoner og risikostyring internt og overfor leverandører
 • sammen med sikkerhetssjefen, være beslutningsstøtte for UDIs ledelse, samt gi råd og veiledning innen sikkerhetsmessige forhold
 • lede og veilede sikringsnettverket bestående av direktoratets sikkerhetsrådgivere og ellers bidra til å sikre gode prosesser innad i virksomheten på områder som forebyggende sikkerhet og beredskap
 • utarbeide/vedlikeholde sikkerhetsdokumentasjon
 • saksbehandle klareringssaker og gjennomføre autorisasjonssamtaler
 • ha ansvar for daglig ledelse av innleide vektere

Andre oppgaver kan bli pålagt ut fra behov.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • universitets- eller høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis mastergrad innen sikkerhets- og beredskapsfag. Særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • solid og dokumentert arbeidserfaring med forebyggende sikkerhet og beredskap
 • god kjennskap til personvern, personellsikkerhet, fysisk sikring, hendelseshåndtering og reisesikkerhet
 • god kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter samt erfaring fra arbeid knyttet opp mot sikkerhetsloven
 • gode formidlingsegenskaper, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • evne til å drive prosesser på tvers av organisasjonen
 • pragmatisk tilnærming til problemløsning og ha gode strategiske evner
 • skape tillit og kommunisere med andre fagmiljøer
 • evne til å være selvstendig og løsningsorientert
 • kunne formidle komplekse problemstillinger på en pedagogisk måte
 • evne til å oppfatte og kommunisere til enhver tid relevant sårbarhets- og trusselbilde for virksomheten og de ansatte

Særskilte krav:

 • Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for minimum «HEMMELIG» i henhold til Sikkerhetsloven
 • Det presiseres at man må inneha norsk statsborgerskap for å være aktuell for stillingen

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring med utarbeidelse av sikringsrisikoanalyser og god kjennskap til NS 5832:14
 • erfaring med styringssystem for sikkerhet og risikostyring basert på NS 5831:14 og/eller ISO27001
 • dokumenterte resultater fra sikkerhetsledelse i større virksomheter
 • ledererfaring fra f.eks. prosjektledelse eller linjeledelse
 • erfaring fra og kunnskap om offentlig forvaltning
 • erfaring fra internasjonalt arbeid innen området

Stillingen innen UDIs sikkerhetsorganisasjon stiller store krav til personlig integritet,  pålitelighet, holdninger og fremferd.

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

   
Vi tilbyr
 • varierte og spennende oppgaver i en organisasjon med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet 524 200 – 765 100 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.
 • I samsvar med offentleglova kan ditt navn bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli
  oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Fra vinteren 2021 flytter vi til nye moderne lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/)