Detaljer

 • Bedrift
  Hamarøy kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2020
 • Sted:
  HAMARØY
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  HAMARØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3258657
 • Se her for andre jobber fra Hamarøy kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Åbbålasj dálkudiddje – sadjásj virgge jahkáj 2021                                Fastlønnet allmennlege, vikariat ut 2021

La gus gallánam beetrootwrapas ja chai lattes?

Majt javla ietjálágásj jahkáj Hamsuna rijkan? Jahke hásstalusájs ja vásádusájs dievva.
Soajttá dåjmalasj kulturiellem, luonndoiellem ja buorre mákso la juoga dunji?

 

Lei av beetrootwrap og chai latte?

Hva med et annerledes år i Hamsuns rike. Et år der utfordringer og opplevelser står i sentrum.
Høres kombinasjonen av et aktivt kulturliv ,en natur som innbyr til de fleste aktiviteter og jobb betingelser som er attraktive som noe du kunne tenke deg? 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hábmera dálkudiddjedievnastusán li nuorra bargge gudi barggi ådåájggásasj ja fágalasj ådåsmahtedum dálkudiddjedievnastusá åvdås gånnå bæssá bargov asstoájgge- ja familljaiellemijn aktidit. Fállap buorre barggobirrasav buorre aktisasjbarggoguojmij. Barggodahkamusá li viek moattelágátja ja geldulattja. Virgen la fássta bálkká suohkanis.
Dálkudiddje suohkana váktadálkudiddjeårnigij oassálassti.

 

Legetjenesten i Hamarøy har et ungt kollegium som jobber for en moderne og faglig oppdatert legetjeneste som kan kombineres med fritids- og familieliv. Vi kan tilby et godt miljø med gode samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er svært varierte og spennende. Stillingen vil være fastlønnet fra kommunen.

Legene deltar i kommunal legevakt.

Barggodahkamusá / Arbeidsoppgaver
 • Stuovesdálkudiddje ietjat pasientaj, ienemusát 800 pasienta
 • Oassálasstet suohkana dálkudiddjeváktaårnigij
 • Åbbålasj medisijnalasj almulasj bargo Hábmera suohkana åvdås
 • Bagádallam LIS1 dálkudiddje
 • Bagádallam LIS3 dálkudiddje (guosská spesialisstaj)

 

 • Fastlegeansvar for egne pasienter, listetak er i dag 800 pasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning.
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Hamarøy kommune
 • Veiledning av LIS1 lege
 • Veiledning av LIS3 leger (gjelder spesialist) 
Máhtudakgájbbádusá / Kvalifikasjoner
 • Sávvap dån la åbbålasj medisijna sierratjiehppe jali álggám joarkkaåhpadussaj åbbålasj medisijnan
 • Åhttsijn galggá vuona autorisasjåvnnå (tjállela HPR-nummarav åhtsåmusán)
 • Tjadádam vuona turnusårnigav/LIS 1 jali muodugasj
 • Sávvap dån la hárjjánam klinihkalasj åbbålasj medisijnajn ja stuoves dálkudiddje bargojda
 • Galggá buktet dárogielav tjálalattjat ja njálmálattjat
 • Vuodjemkårttå klássa B
 • Suohkan la guovtegielak suohkan, julevsámegiella l almulasj giella. Jus båhti åhttse gudi julevsámegielav buoragit bukti tjálalattjat ja njálmálattjat, de dat buorren aneduvvá gå åhttsev åbbålattjat árvustallá.

 

 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin er ønskelig
 • Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon (HPR nummer angis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort klasse B
 • Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.
Gåktu la dån / Personlige egenskaper
 • Åhttsen la alla fágalasj máhtudahka, ja berus ednagit åbbålasj medisijnas
 • Åhttse la vuogas ulmusj ja buoragit iehtjádij siegen barggá
 • Åhttse la innovatijvva ja ij balá ådå láhkáj ájádallamis
 • Åhttse la buorremielak ja viehket váj sjaddá hávsskes barggobirás

 

 • Søker har god faglig kompetanse, med stor interesse for allmennmedisin
 • Søker har personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Søker er innovativ og nytenkende
 • Søker er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø 

 

Fállap / Vi tilbyr
 • Alla fássta bálkáv sjiehtadusá milta ja dasi duodden 10% insentijvvabálkká
 • Geldulasj ja målsudahkes barggodahkamusá
 • Lahka guládallam ja aktisasjbarggo dåj ietjá barggij siegen dálkudiddjedievnastusán
 • Galle mánájgárdesajijs
 • Suohkan máhttá viehkedit goadev gávnnat
 • Sierra bijlla mij aneduvvá váktadálkudiddjeårnigin

 

 • God fastlønn etter avtale
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett dialog og samarbeid med de øvrige ansatte ved legekontoret 
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Egen bil som benyttes til legevakt

Jus duv árvustallap de ságájdahttemij duv gåhttjop.
Diehtten dahkap Hábmera suohkanin li almulasj åhttselista, Almulasjvuodalága §25 milta.
Jus i sidá duv namma galggá almulattjat åvddån boahtet de dav hæhttu åhtsåmusán vuodostit.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.