Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

 

Oslo universitetssykehus er et godkjent «Comprehensive Cancer Center (CCC)», og Barneavdeling for kreft og blodsykdommer er landets største avdeling for barn og ungdom med blod og kreftsykdommer og behandler pasienter fra 0 – 18 år.
Overleger ved avdelingen tar del i utredning, behandling og oppfølging av alle pasientgrupper, men den enkelte overlege får spesialansvar for et bestemt fagområde (benign hematologi, leukemi, hematologisk stamcelletransplantasjon, solide CNS svulster og solide svulster utenfor CNS).

Avdelingen har landsfunksjon for allogen stamcelletransplantasjon hos pasienter < 18 år og vi er et JACIE-akkreditert transplantasjonssenter.

Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og mange av våre pasienter inkluderes i internasjonale forsknings- og behandlingsprotokoller. Vi har et aktivt forskningsmiljø med to aktive forskningsgrupper, INTERPRET og TRANSLATE. Vi har et utbredt samarbeide med flere forskningsgrupper ved OUS.
Avdelingen har nylig blitt godkjent som medlem av det europeiske nettverket ERN, PAEDCAN.
Barneavdeling for kreft og blodsykdommer består av tre seksjoner, en lege-seksjon hvor det også er noen sykepleiere med spesialoppgaver, en sykepleie-seksjon og i tillegg kompetansesenteret for solide svulster hos barn (KSSB). Legeseksjonen har i dag 11 hele overlegestillinger. De fleste av overlegene går i 8- delt onkologisk bakvakt. En overlege går i generell bakvakt.
 
Vi søker etter en dyktig seksjonsleder for overlegene, en samlende, engasjert og tydelig leder som kan stå i spissen for videre faglig utvikling og god drift av vår seksjon. Seksjonsleder har også lederansvar for studiesykepleiere som er ansatt i avdelingen.
Det legges vekt på erfaring med pasientgruppen, klinisk gjennomføringsevne, fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver, selvstendig vurderings- og beslutningsevne og gode samarbeidsegenskaper. Forskningserfaring på PhD-nivå er ønsket. Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktordning kan bli pålagt.
 
Det er viktig for oss at Barneavdeling for kreft og blodsykdommer alltid er et godt sted å arbeide. Det krever at leder fokuserer på et arbeidsmiljø preget av åpenhet, tillit og samarbeid. OUS planlegger nytt sykehus, og ny seksjonsleder vil være sentral i utformingen av fremtidens Barnekreftavdeling.
 
Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig. For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via knappen «Søk på stillingen». Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post. Bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal lastes opp sammen med søknaden. Vi ber om at 2 referansepersoner oppgis i søknaden.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

Ansvarsområder seksjonsleder:

Har et helhetlig ansvar for seksjonens drift, inkludert fag-, personal-, forsknings- og økonomiansvar,
samt ivaretakelse av pasientsikkerhet og HMS
Skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling, systematisk forbedringsarbeid, forskning, utdanning
og undervisning av høy kvalitet, og ha evne å integrere disse aktivitetene i seksjonens drift
Har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller
naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder.
Skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen og klinikken i henhold til
vedtatte overordnede mål og strategier
Inngår i avdelingens ledergruppe og skal ta medansvar for avdelingens samlede utfordringer og
økonomiske resultatmål
Oversikten er ikke uttømmende, og stillingens ansvarsområde kan endres dersom det videre integrasjons- og
omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig.

Kvalifikasjoner:

Relevant medisinskfaglig bakgrunn. Spesialist i barnesykdommer med erfaring i behandling av barn med kreft og blodsykdommer
Forskningskompetanse vektlegges
Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse. Vi vektlegger formell lederutdanning/lederopplæring
Interesse for og erfaring fra forbedrings- og utviklingsarbeid
God organisasjonsforståelse
Vi ber deg svare ut kvalifikasjonskravene punktvis som en del av ditt søknadsbrev.

Personlige egenskaper:

  • Du tar ansvar for prosjektene du er involvert i og har evne til å beslutte og iverksette
  • Du gir dine kolleger en klar retning i sitt arbeid
  • Du er god på å planlegge og organisere, og setter deg klare og definerte mål
  • Du arbeider effektivt i et travelt miljø. Du ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen.

Vi tilbyr:

  • Mulighet til å bidra strategisk i videreutvikling av Barneavdeling for kreft og blodsykdommer
  • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
  • Spennende utfordringer, blant annet med etablering av Nye OUS
  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring