Detaljer


Rådgjevar/jurist

Det er ledig ei fast stilling rådgjevar/jurist i politisk sekretariat. Politisk sekretariat har det administrative ansvaret for gjennomføring av møte i dei folkevalde organ i Vestland fylkeskommune. Som rådgjevar vil du få varierte og utfordrande oppgåver og ansvar på ein spanande arbeidsplass, i eit godt fagleg miljø.

Arbeidsoppgåver
 • Du vil arbeide som møtesekretær for eit eller fleire politiske utval og medverknadsorgan
 • Juridisk rådgjeving, utgreiing og rettleiing
 • Delta i førebuing og gjennomføring av kommune – og fylkestingsval, samt stortingsval
 • Du vil ha saksbehandling i samsvar med nærare definert arbeidsområde
 • Du vil få bidra med ytterlegare utvikling og betring av prosessar opp mot avdelingane i fylkeskommunen, og opp mot politisk leiing
 • Du vil delta i dei øvrige oppgåvene i seksjonen ved behov
Kvalifikasjonar
 • Du må vere cand.jur eller ha master i rettsvitenskap.
 • Vi føreset minimum eit års relevant arbeidserfaring
 • Det er nødvendig med god kjennskap til IKT som arbeidsreiskap
Personlege eigenskapar
Du må ha gode kontaktskapande eigenskapar og evne til å byggje nettverk, samt god skriftleg og munnleg framstillingsevne.

Vi tilbyr

Faglege utfordringar og eit utviklande arbeidsmiljø som byggjer på våre verdiar:

"open, kompetent og modig"

 • Gode offentlege tenestepensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale

Andre opplysningar

 • Administrasjonsmålet i Vestland fylkeskommune er nynorsk 
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte
  offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil
  alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

 • Alle nye tilsettingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader