Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.  

Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning, Enhet for utredning på Sanderud. (ca. 5 km fra Hamar sentrum) og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll (ca. 15 km fra Gjøvik). Enhet for gravide og Enhet for familie er regionale enheter.


Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vår tilbud skal møte pasientens komplekse utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale.


Er du en inspirerende og motivert psykolog/psykologspesialist med solid fagkompetanse? Ønsker du å bruke din faglige tyngde i en jobb som gir mening?

I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Du, som engasjert og motivert fagperson, vil få erfaringer og muligheter til å jobbe med behandling i et helhetsperspektiv i et tverrfaglig miljø. Du skal jobbe med en pasientgruppe som trenger god og helhetlig behandling. Det krever mye av deg, både som fagperson og medmenneske. Ved å jobbe hos oss vil du få både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, du vil jobbe tett sammen med et engasjert kollegium. Jobben vil kunne være en stor mulighet for faglig og personlig utvikling. Erfaringer fra fagfeltet rus- og avhengighetslidelser er et viktig kunnskapsområde i de fleste psykologfaglige sammenhenger.


Som psykolog i en sengepost vil du jobbe tverrfaglig med annet helsepersonell. Dette muliggjør et bredt blikk på pasientens situasjon og funksjon gjennom hele døgnet. Det forventes at du er i stand til å gjøre selvstendige kliniske vurderinger, samtidig som du i det kliniske arbeidet alltid vil ha annet helsepersonell å drøfte med.

TSB er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår psykologfaglige kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre behandlingen for pasientgruppen vår.

Enhet for korttidsbehandling

Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til personer med rusmiddelavhengighet samt psykiske og/eller somatiske utfordringer, samt personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Enheten har tverrfaglige behandlingsteam og tilbyr individualterapi, gruppeterapi, kognitiv miljøterapi, psykoedukasjon, pårørendearbeid, fysisk aktivitet m.m. og tilbudet blir individuelt tilrettelagt ut fra pasientens ønsker og behov. Vi har 10 elektive plasser. Det er DPS som rettighetsvurderer pasientene.

Pasienten legges inn etter PHL§2-1, eventuelt KHOL§10-2 og §10-4 samt Straffegjennomføringsloven §12.

Sammen med oss vil du bidra til å jobbe mot målene våre: gi god og kunnskapsbasert behandling til pasienter som har et avhengighetsforhold til alkohol, illegale rusmidler og/eller vanedannende legemidler. Bidra til å redusere helserelaterte rusproblemer og øke pasienters motivasjon til å redusere eller avslutte bruk av rusmidler. Sørge for at pasienten har informasjon om aktuelt hjelpeapparat, etablere og/eller videreføre nødvendig og tilstrekkelig samhandling med ulike instanser, med pårørende samt sikre pasientens delaktighet og påvirkning.  

 

 

Arbeidsoppgaver:

Hos oss vil arbeidsoppgavene dine omfatte følgende hovedområder:
Du vil jobbe med pasientspesifikke og kliniske utredningsoppgaver. Du vil lede utredningsforløpet og veilede personalet. Du vil bistå enhetsledelsen i å ivareta drift jmf. styringsverktøy, kvalitetsmål, og skal delta aktivt i kvalitet- og endringsarbeid.  

Kvalifikasjoner:

 • Du er psykolog eller psykologspesialist.
 • Du har erfaring fra TSB eller en genuin interesse og nysgjerrighet for fagfeltet.
 • Du skriver og snakker godt norsk.
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning.
 • Stillingen krever politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Du har humor og ro, tålmodighet og empati.
 • Du har evnen til å være glad i mennesker og er ydmyk i egen rolle.
 • Du har god refleksjonskapasitet og evner å sette grenser for deg selv og andre i en behandlingskontekst.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper og ser nødvendigheten av dette.
 •  Det er ønskelig at du har lang erfaring med pasientgruppen, gjerne både fra poliklinikk og døgnenhet, og at du har kompetanse på behandlingsmetodikk knyttet til vårt fagfelt.  

Vi tilbyr:

 • Utviklingsmuligheter i et spennende og ambisiøst tverrfaglig kollegium.
 • Engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Mulighet til å bidra til god behandling for en sårbar og stigmatisert pasientgruppe.
 • Vi legger til rette for spesialisering og hele spesialiseringsløpet kan gjennomføres i vår divisjon. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Mulighet for leie av rimelig hybel på sykehusområdet

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette