Detaljer


Psykologspesialist/psykolog

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 33 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk med spesialkompetanse innen utredning/behandling av affektive lidelser er lokalisert på Nøtterøy. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og disponerer 24,5 årsverk. Poliklinikkenes består av fire team; ISTDP, Act, CBT og psykodynamisk team. Poliklinikken ledes av psykologspesialist. De som arbeider her har særlig erfaring med og kompetanse på denne pasientgruppen og behandlingsmetodikk.    

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, nord har ledig 100 % fast stilling og et års vikariat i 100 % stilling som 

Psykologspesialist/psykolog 

 Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige vikariater i DPS Vestfold.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.
Kvalifikasjoner
 • Psykologspesialist/psykolog
Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling. 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo. 
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen. 
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert. 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.
Vi tilbyr
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester 
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte 
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS

 

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.